5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Foodsporen Cordyceps Extract 30 ml

(59 klantbeoordelingen)

29.95

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

De Cordyceps militaris paddenstoel is onderdeel van het meubilair in de Tibetaanse en Chinese geneeskunde welke de paddenstoel talloze eigenschappen toekennen. De paddenstoel wordt veel gebruikt in de topsport voor zijn vermeende effecten. Het verrijkt vloeibaar extract van Foodsporen is ter activering van natuurlijke energie in het lichaam. Daarbij draagt het ook bij aan meer geestelijke energie.

Beschrijving

Foodsporen Cordyceps Extract 30 ml

De Cordyceps militaris heeft als Nederlandse naam de rupsendoder gekregen en die naam dient letterlijk te worden genomen!

Hij parasiteert zich namelijk op de rupsen van verschillende vlinders die deze inbraak dan ook niet overleven… Wij van Foodsporen zijn gek op de natuur, dus ook op vlinders! De Cordyceps militaris vruchtlichamen die wij in ons vloeibaar extract gebruiken zijn dan ook speciaal gekweekt op een doordacht natuurlijk substraat welke niet alleen voor een gezonde oogst zorgt, maar ook nog eens voor een product met een vele lagere consistentie van zware metalen als van Cordyceps uit het wild! Win-win! Dit Cordycep vloeibaar extract is, net als alle producten van ons, vervaardigd van de vruchtlichamen van deze bijzondere paddenstoel.

Wij gebruiken niet het mycelium wat op graan wordt gekweekt. Op deze manier kunnen wij u een eerlijk, krachtig en puur product bieden. Precies wat u verdiend vinden wij! Daarbij zijn al onze extracten, en dus ook het dit Cordyceps vloeibaar extract gestandaardiseerd op maar liefst 30% polysachariden!

Ingrediënten per 10 druppels: %ADH
Cordyceps Militaris 500mg
Vitamine B3 2250 μg 15%
Vitamine B3 225 μg 15%

Dit product is uitermate geschikt voor vegetariërs en veganisten.

De container (het druppelflesje) waarin u uw vloeibaar extract zult ontvangen is geproduceerd van hoogwaardig MIRON® Violetglass en is volledig herbruikbaar. MIRON glas beschermt het product tegen schadelijke UV-straling waardoor de nutriënten in de vloeistof optimaal beschermt blijven en de houdbaarheid aanzienlijk verbeterd!

Kan hulp bieden bij:

– De activering van natuurlijke energie in het lichaam
– Verhoogde geestelijke energie

Waarschuwing:

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts wanneer er sprake is van zwangerschap, borstvoeding of gezondheidsklachten.
Dit is een voedingssupplement en dient als zodanig gebruikt te worden.

Ingredienten:

Cordyceps (Cordyceps militaris), Aqua, Alcohol, Niacinamide (vitamine B3), Pyridoxine hydrochloride (vitamine B6),

Alc. 20% Vol.

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Vind ons op Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

59 beoordelingen voor Foodsporen Cordyceps Extract 30 ml

 1. Engels

  Hans IJtsma (geverifieerde eigenaar)

  I chose this product because I read somewhere that Cordyceps is great for lowering TPO antibodies by 45%. I would get the results I desire from this product, and I will update this review when the time comes.

 2. Engels

  Kawa Boender (geverifieerde eigenaar)

  The product has a sweet taste, which is amazing. I also get the feeling of an energetic boost after using the extract, and this is the type of feel I like to get.

 3. Engels

  Rajeev (geverifieerde eigenaar)

  During this time of the year, I usually feel exhausted from stress, and it’s usually hard for me to maintain focus because I usually have a lot to do. I’ve been using Lion’s mane in powdered capsules for some time, which I find helpful. Cordyceps is why I didn’t hesitate to try the liquid drops. I was amazed by the feeling I got from the liquid formula, and I recommend it to anyone looking for a solution to stress and fatigue.

 4. Engels

  Riekje Mocking (geverifieerde eigenaar)

  I got this product mainly for stress relief, but I couldn’t help but notices other benefits it offers. With the product, I no longer find it difficult to sleep. It has practically helped in reducing my insomnia symptoms. I find this product amazing.

 5. Engels

  Gilmar Geluk (geverifieerde eigenaar)

  I got this product and was surprised that it doesn’t cause stomach trouble compared to other products. Thanks to the Cordyceps extract, I no longer need to plan when to eat.

 6. Engels

  George Piket (geverifieerde eigenaar)

  I love Microdose Bros products so much. I got my first mushroom supplement from them and recently decided to try the Cordyceps extract. The increase in stamina and energy I got with this extract is unrivaled.

 7. Engels

  Wiam Asbroek (geverifieerde eigenaar)

  The main thing I like about this product is that it’s very easy to measure, as it comes with a dropper. Cordyceps extracts provide all the energy I need, and in addition, it has a nice taste.

 8. Engels

  Ingo Helderman (geverifieerde eigenaar)

  I like the fact that the product makes me feel much less weary. I complained to a friend about this feeling, and he recommended the product. I’m super excited that I listened to him.

 9. Engels

  Thirsa van (geverifieerde eigenaar)

  It is fascinating that they use a vegetable glycerin extraction process for this product. Cordyceps is a reason why the absorption of the product mostly begins from the mouth, allowing one to enjoy the benefits even before swallowing. The sweet taste is also something I like.

 10. Engels

  Manuella Stoop (geverifieerde eigenaar)

  When I placed an order for this product, I thought I would get an earthy taste and smell. However, I was surprised when it arrived because of its pleasant taste and smell.

 11. Engels

  Leunis Moleman (geverifieerde eigenaar)

  Great taste, is easy to take and has good value for the price.

 12. Engels

  Proosdij (geverifieerde eigenaar)

  The packaging is great and would not break in transit. I also like the sweet taste, which makes it easy to take in water.

 13. Engels

  Joni Hessing (geverifieerde eigenaar)

  It tastes like honey and comes with straightforward directions. The features I like include the fact that it’s sugar-free, alcohol-free, gluten-free, GMO-free, and vegan. I look forward to enjoying the health benefits it offers.

 14. Engels

  Issa Vroom (geverifieerde eigenaar)

  A decent product with great value. Premium packaging and great taste.

 15. Engels

  Quinta (geverifieerde eigenaar)

  I ordered three packs of this product, and I don’t regret it. The package arrived intact, and it has great taste.

 16. Engels

  Jelt Kooren (geverifieerde eigenaar)

  I strongly recommend this product because it’s one of the excellent options on the market. I’ve gotten many products from Microdose Bros stores in the past, and I never regret any purchase I make.

 17. Engels

  Nieuwenhuizen (geverifieerde eigenaar)

  The great taste is unmatched, and I’m sure I will enjoy its benefits. I will be back to update this review and let you know my experience.

 18. Engels

  Solane Steggink (geverifieerde eigenaar)

  I got the extracts for my husband, and he likes the taste. It helped improve his mental clarity and allowed him to maintain focus in everything he did.

 19. Engels

  Monika Oude Nijhuis (geverifieerde eigenaar)

  For a while now, I’ve been taking different mushroom gummies. I decided to try this product to see if it was better, and I identified 10 major differences with gummies. Cordyceps extract is truly a wonder, and I’ll order it again.

 20. Engels

  Amelia (geverifieerde eigenaar)

  I have been taking cordyceps extract for a month now, and I am already feeling more energized and focused.

 21. Engels

  Ella (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has helped me reduce my stress and anxiety levels, and I feel calmer and more centered overall.

 22. Engels

  David (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed a significant improvement in my athletic performance since I started taking cordyceps extract.

 23. Engels

  Andrew (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has improved my digestion and reduced bloating after meals.

 24. Engels

  Chuks (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract supplement is easy to swallow and has no unpleasant aftertaste or odor.

 25. Engels

  Chisom (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this cordyceps extract comes from a reputable source and is sustainably harvested.

 26. Engels

  Harry (geverifieerde eigenaar)

  After researching many cordyceps extract brands, I chose this one for its high potency and purity.

 27. Engels

  Femi (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has boosted my immune system and helped me stay healthy during flu season.

 28. Engels

  Chioma (geverifieerde eigenaar)

  I have experienced an increase in my overall mood and sense of well-being since taking cordyceps extract.

 29. Engels

  Mark (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has helped me get better quality sleep and wake up feeling refreshed.

 30. Engels

  John (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has no additives or fillers, which gives me peace of mind.

 31. Engels

  Harper (geverifieerde eigenaar)

  I have found that cordyceps extract is more effective than caffeine at giving me a natural energy boost.

 32. Engels

  Simon (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this cordyceps extract is vegan-friendly and cruelty-free.

 33. Engels

  Essien (geverifieerde eigenaar)

  After taking cordyceps extract, I have noticed a significant decrease in my allergy symptoms.

 34. Engels

  Jimoh (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has a pleasant taste and mixes well with my morning coffee.

 35. Engels

  Samuel (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has improved my mental clarity and focus during work and study sessions.

 36. Engels

  Blessing (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract supplement is affordable and offers great value for its price.

 37. Engels

  Emeka (geverifieerde eigenaar)

  I have been taking cordyceps extract for my asthma and have noticed a reduction in symptoms.

 38. Engels

  Usman (geverifieerde eigenaar)

  After taking cordyceps extract, I have noticed an improvement in my skin’s texture and appearance.

 39. Engels

  Ali (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has helped me lose weight by reducing my appetite and increasing my metabolism.

 40. Engels

  Josiah (geverifieerde eigenaar)

  I like that this cordyceps extract is organic and free from harmful chemicals.

 41. Engels

  Amar (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has improved my joint health and reduced inflammation and pain.

 42. Engels

  Paul (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has improved my hair and nail growth and strength.

 43. Engels

  Austine (geverifieerde eigenaar)

  I have noticed an improvement in my memory and cognitive function since taking cordyceps extract.

 44. Engels

  Jasmine (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has helped me manage my blood sugar levels and reduce cravings for sugar.

 45. Engels

  Jaden (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has improved my respiratory health and reduced respiratory infections.

 46. Engels

  Smith (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this cordyceps extract has been tested for purity and quality assurance.

 47. Engels

  Jacobson (geverifieerde eigenaar)

  After taking cordyceps extract, I have noticed improved recovery times after workouts.

 48. Engels

  Praise (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has a pleasant earthy flavor and goes well with smoothies.

 49. Engels

  Joy (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has improved my endurance and stamina during exercise and physical activity.

 50. Engels

  Luke (geverifieerde eigenaar)

  I have noticed a reduction in my joint stiffness and mobility issues since taking cordyceps.

 51. Engels

  Khadijah (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has no GMOs, additives, or preservatives, which is important to me.

 52. Engels

  Mustapha (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has helped me reduce my caffeine intake and still maintain energy throughout the day.

 53. Engels

  Ali (geverifieerde eigenaar)

  After taking cordyceps extract, I have noticed an improvement in my respiratory function during exercise.

 54. Engels

  Amos (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has no side effects or adverse reactions that I have experienced.

 55. Engels

  Abel (geverifieerde eigenaar)

  I have noticed an improvement in my blood pressure levels since taking cordyceps extract.

 56. Engels

  Olaolu (geverifieerde eigenaar)

  This cordyceps extract has improved my overall vitality and energy levels.

 57. Engels

  Lisa (geverifieerde eigenaar)

  I like that this cordyceps extract is sustainably sourced and packaged in eco-friendly materials.

 58. Engels

  Kenneth (geverifieerde eigenaar)

  Cordyceps extract has helped me improve my digestion and reduce symptoms of acid reflux.

 59. Engels

  Dauda (geverifieerde eigenaar)

  After taking cordyceps extract, I have noticed an improvement in my overall physical and mental health.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!