Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings Google Star Ratings
5 Stars on Google
📦✈ We Ship to All EU Countries & UK!

Mini winkelwagen

Turkey Tail – 30ml

(52 klantbeoordelingen)

29.95

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Koop Turkey Tail – 30ml

Deze krachtige vloeibare extract van de Trametes Versicolor paddenstoel is een sterke concentratie van de vruchtlichamen van de Coriolus Versicolor paddenstoel en is een van onze favorieten! Het extract is verkrijgbaar in 3 verschillende hoeveelheden. Selecteer de juiste hoeveelheid voor jou wanneer je je keuze maakt.

Al duizenden jaren wordt de ‘Trametes Versicolor’ geprezen in het Oosten. Deze paddenstoel wordt hoog aangeschreven in Japan, China en de rest van Azië, waar het traditioneel voornamelijk in thee wordt geconsumeerd. Wanneer je naar het vruchtlichaam van de Trametes Versicolor kijkt, lijkt het verdacht veel op een staart van een kalkoen!

Deze soort groeit voornamelijk op gebroken takken en stammen uit het bos waar het zorgt voor het afbraakproces. Net als bij alle producten wordt deze Trametes Versicolor vloeibare extract gemaakt van de vruchtlichamen van deze speciale paddenstoel.

We gebruiken geen mycelium, dat op graan wordt gekweekt. Op deze manier kunnen we je een eerlijk, krachtig en zuiver product bieden. Precies wat je verdient! Bovendien zijn al onze extracten en de Trametes Versicolor vloeibare extract gestandaardiseerd op niet minder dan 30% polysacchariden! Koop Turkey Tail – 30ml.

Artikelnummer: 2014595 Categorieën: ,

Beschrijving

Turkey Tail – Dit product is uitermate geschikt voor vegetariërs.

Turkey Tail – De container (het druppelflesje) waarin je jouw vloeibare extract ontvangt, is gemaakt van hoogwaardig MIRON® Violetglas en is volledig herbruikbaar. MIRON-glas beschermt het product tegen schadelijke UV-straling, zodat de voedingsstoffen in de vloeistof optimaal beschermd blijven en de houdbaarheid aanzienlijk verbetert! Koop Turkey Tail – 30ml.

Kan helpen bij:
– De activering van natuurlijke energie in het lichaam
– Verhoogde mentale energie

Hoe te gebruiken

Dosering: Neem twee keer per dag een halve pipet. (Vermijd koolzuurhoudende dranken)

Ingrediënten

Ingrediënten per 10 druppels:

%RDA
Coriolus Versicolor 500mg
Vitamine D3 1,50μg 15%
Vitamine B6 225μg 15%

alc. 20% Vol.

Inhoud

30 ml (60 doses voor 30 dagen)

Product waarschuwing

Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg uw arts voor gebruik als u zwanger bent, borstvoeding geeft of gezondheidsproblemen heeft. Bewaar op kamertemperatuur op een donkere plaats.

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Ontdek de verscheidenheid aan magic truffels online bij Microdose Bros Smartshop Utrecht.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

52 beoordelingen voor Turkey Tail – 30ml

 1. Engels

  Braun (geverifieerde eigenaar)

  I have a delicate stomach, but the Turkey Tail 30ml has never caused any digestive issues or discomfort.

 2. Engels

  Mighty (geverifieerde eigenaar)

  This supplement has a great taste and is easy to incorporate into my daily routine.

 3. Engels

  Nisola (geverifieerde eigenaar)

  I’m really happy that I found the Turkey Tail 30ml, as it has helped me avoid antibiotics and other medications for minor health issues.

 4. Engels

  Shawn (geverifieerde eigenaar)

  This is my go-to natural remedy for common colds and flu symptoms. It works quickly and effectively every time.

 5. Engels

  Jane (geverifieerde eigenaar)

  I highly recommend this supplement to anyone who wants to support their immune system and overall health, especially during the winter months.

 6. Engels

  Okon (geverifieerde eigenaar)

  This product has made a noticeable impact on my mood and overall sense of well-being. I feel more balanced and content since starting to take it.

 7. Engels

  Lisa (geverifieerde eigenaar)

  If you have trouble sleeping, the Turkey Tail 30ml may be a helpful natural remedy to try.

 8. Engels

  Alex (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml has a high concentration of beneficial compounds that have helped me feel more energetic and focused.

 9. Engels

  Mustafa (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking this supplement for a few months now and have noticed a significant reduction in inflammation and joint pain.

 10. Engels

  Nasa (geverifieerde eigenaar)

  This supplement has helped me recover from a recent injury faster than I expected. I highly recommend it to anyone who wants to accelerate their healing process.

 11. Engels

  Pere (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed a significant improvement in my digestive health since starting to take Turkey Tail 30ml.

 12. Engels

  Chioma (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml has a pleasant taste and is easy to mix into beverages or smoothies.

 13. Engels

  Ruth (geverifieerde eigenaar)

  This product is worth the investment, as it has helped me stay healthy and avoid colds and other common illnesses.

 14. Engels

  Dan (geverifieerde eigenaar)

  I highly recommend the Turkey Tail 30ml to anyone who wants to support their immune system and overall health in a natural way.

 15. Engels

  Harry (geverifieerde eigenaar)

  This mushroom supplement has a range of benefits for women’s health, including supporting hormonal balance and reducing menstrual cramps.

 16. Engels

  Deville (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed a significant improvement in my gut health since starting to take this supplement regularly.

 17. Engels

  Ada (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural way to improve your skin’s radiance and glow, the Turkey Tail 30ml may be a helpful supplement to try.

 18. Engels

  Ronda (geverifieerde eigenaar)

  This product is a great way to support your overall wellness and prevent illness and disease.

 19. Engels

  John (geverifieerde eigenaar)

  I was skeptical about mushroom supplements at first, but the Turkey Tail 30ml has definitely proven me wrong. I feel more alert and focused throughout the day.

 20. Engels

  Basirat (geverifieerde eigenaar)

  This product has exceeded my expectations in terms of its quality and effectiveness. I feel so much better after just a few weeks of taking it.

 21. Engels

  Ali (geverifieerde eigenaar)

  This supplement is easy to take and has no unpleasant aftertaste or side effects. I am so glad I found it.

 22. Engels

  Sonya (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this supplement is made with high-quality, organic ingredients and no artificial flavors or preservatives.

 23. Engels

  Rodriquez (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml is a great way to help your body fight off harmful pathogens and bacteria.

 24. Engels

  Israel (geverifieerde eigenaar)

  I am amazed at how quickly this supplement works to alleviate symptoms of illness and infection.

 25. Engels

  Ridwan (geverifieerde eigenaar)

  This product is a great option for those who are looking for a natural way to support their cardiovascular health.

 26. Engels

  Tiloye (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural way to boost your immune system and overall well-being, I highly recommend Turkey Tail 30ml.

 27. Engels

  Zayn (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking this supplement for a few months now and have noticed a significant reduction in my allergy symptoms.

 28. Engels

  Pete (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml has a pleasant earthy taste that I enjoy, and it’s easy to add to smoothies or other beverages.

 29. Engels

  Mikel (geverifieerde eigenaar)

  This mushroom supplement is a great way to support your liver and overall detoxification pathways.

 30. Engels

  Owens (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed that I recover more quickly from workouts and minor injuries since starting to take this supplement.

 31. Engels

  Drew (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural way to improve your mental clarity and focus, the Turkey Tail 30ml is a great choice.

 32. Engels

  Johnson (geverifieerde eigenaar)

  This product has a comprehensive range of health benefits, from reducing inflammation to improving energy and focus.

 33. Engels

  Kevin (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried other mushroom supplements in the past, but the Turkey Tail 30ml is by far the best I’ve tried.

 34. Engels

  Bianca (geverifieerde eigenaar)

  This supplement is a great option for those who are looking for a natural way to support their respiratory health.

 35. Engels

  Trey (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml is a great way to boost your immunity and overall health, especially if you’re prone to getting sick frequently.

 36. Engels

  Bobby (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking this supplement for a few weeks now and have noticed a significant improvement in my skin’s appearance and texture.

 37. Engels

  Nancy (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried many mushroom supplements before, but the Turkey Tail 30ml has proven to be the most effective for me.

 38. Engels

  Daniel (geverifieerde eigenaar)

  This mushroom supplement really helped me recover from a recent illness, and I plan to continue taking it for my overall health.

 39. Engels

  Praise (geverifieerde eigenaar)

  I am really impressed with the quality of the Turkey Tail 30ml, and I feel much more energized since starting to take it.

 40. Engels

  Joy (geverifieerde eigenaar)

  The Turkey Tail 30ml is an amazing mushroom supplement that has improved my overall health significantly.

 41. Engels

  Loek van Viegen (geverifieerde eigenaar)

  This product was recommended to me by an aunt. All the pain and discomfort are gone. I take 2 drops daily. I believe in Turkey Tail with all my heart and will continue taking it for as long as possible.

 42. Engels

  Twan Postel (geverifieerde eigenaar)

  I heard about the benefits and ordered it recently. Feel like that was true & started working.

 43. Engels

  Tyson Brink (geverifieerde eigenaar)

  Microdosebros have good quality and a long reputation. One of the most studied powerful liquids is Turkey Tail extract. It has been proven to be very effective at keeping one from getting cancer and helping kill cancer.

 44. Engels

  Jula Kuijs (geverifieerde eigenaar)

  I have been using Turkey Tail daily with a mix of 5 mushroom varieties, and it’s how I start my day. If mixed in with coffee or smoothies, it is flavorless. There are so many health advantages that mushrooms deliver, and this is a great product to introduce into a day-to-day lifestyle.

 45. Engels

  Albertine Coopmans (geverifieerde eigenaar)

  High-quality, powerful liquid Turkey Tail extract. Very pleased with my purchase. My parents are also interested in taking the product.

 46. Engels

  Thessa Ribbens (geverifieerde eigenaar)

  Beautiful turkey tails. I will be ordering regularly.

 47. Engels

  Jefta Pannekoek (geverifieerde eigenaar)

  My digestion is running up, and it feels like my approach is cleaning itself up in my gut. Only had the product for 2 weeks, but I like it. There is a healthy amount of fiber in this product.

 48. Engels

  Veronie van Haaften (geverifieerde eigenaar)

  I don’t know if this makes me healthy. However, I am pretty healthy, and maybe it’s because of this powerful liquid Turkey Tail extract.

 49. Engels

  Seger Roosjen (geverifieerde eigenaar)

  I have been taking Turkey Tail for a month to support my immune system, and I have not contracted any common things like a cold or flu plus, it helps my energy level ❤️❤️

 50. Engels

  Veldhuisen (geverifieerde eigenaar)

  Have been using Turkey Tail – 30ml for 6 weeks, and highly recommend it.

 51. Engels

  Gameren (geverifieerde eigenaar)

  Good stuff; I’ve used up about half of the bottle and see improvement in my digestive system.

 52. Engels

  Jerry H. Hood (geverifieerde eigenaar)

  I no longer suffer from endometriosis after 9 weeks of taking Turkey Tail – 30ml.
  No longer needing pain meds, my doctors are also stunned.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!