5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Super Bali Goud Kratom

(16 klantbeoordelingen)

14.95

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Productbeschrijving:

Kratom, een tropische kruidensoort wetenschappelijk bekend als Mitragyna speciosa, komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Het wordt gewonnen uit verschillende bomen binnen dezelfde soort en de effecten kunnen variëren vanwege de diversiteit binnen deze boomfamilie.

Effecten van Kratopia Super Bali Goud Kratom:

De naam “Super” past echt bij de Super Bali Gold-variant. Deze specifieke variant bezit krachtige eigenschappen die analgetische effecten kunnen hebben en een sederend gevoel kunnen opwekken. Opmerkelijk genoeg veroorzaakt het ondanks zijn sterke kenmerken geen vermoeidheid.

Gebruiksinstructies:

Om deze kruiden te gebruiken, bereid je een thee met Super Bali Gold Kratom. Een gemiddelde dosis bestaat meestal uit 3 tot 5 gram. Meng het poeder met de thee en laat het enkele minuten trekken. Voeg naar smaak honing toe, indien gewenst.

Fabrikantinformatie:

Kratopia is een gerenommeerd Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in verschillende soorten kratom. Met een sterke nadruk op de productie en distributie van kratom bieden ze een uitgebreid assortiment kratomvarianten aan. Of je nu op zoek bent naar een opbeurende ervaring of simpelweg een verhoogd gevoel van ontspanning, Kratopia heeft de perfecte kratom voor jouw voorkeuren. Hun kratomproducten zijn verkrijgbaar in de vorm van capsules en extracten. Koop Super Bali Goud Kratom!

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Koop Super Bali Goud Kratom

Goud maakt misschien geen deel uit van het spectrum van witte, rode en groene kratomsoorten, maar het is een geweldige mix van verschillende kratomsoorten die gericht is op het verbeteren van de focus terwijl je productief blijft. Vergeet niet dat alles afhangt van de dosering, maar met een kleine hoeveelheid ben je klaar om gemotiveerd, energiek en klaar om de wereld te veroveren. Geweldige mix van soorten voor productiviteitsverslaafden en creatieve types!

Categorieën: ,

Beschrijving

Kratopia Super Bali Goud Kratom (Mitragyna Speciosa) 50 gram

Super Bali Goud Kratom – Begin je dag met de krachtige effecten van Bali Gold. Krijg een helder, kalm gevoel en verminder angstgevoelens. Gebruik het tijdens het werken of studeren om gemotiveerd te blijven!

We garanderen dat je de volgende dag meer activiteiten zult ondernemen zonder pijn te voelen. Dit is een van de sterkere soorten op de markt. Wat geweldig is aan dit product is dat het ook goed mengt met andere dingen, zodat je kunt ontdekken wat het beste werkt voor jezelf op basis van je stemming en voorkeuren.

Met Super Bali Goud Kratom kun je niet verkeerd gaan. Deze heeft het allemaal – de krachtigste stemmingverbetering en pijnverlichting. Voeg gewoon wat honing toe voor een geweldige ervaring telkens weer.

We doen er alles aan om onze klanten te voorzien van kratomproducten van de hoogste kwaliteit tegen de best mogelijke prijzen. Ga nu naar kratom online kopen.

Ontdek de verscheidenheid aan magic truffels online bij Microdose Bros Smartshop Utrecht.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

16 beoordelingen voor Super Bali Goud Kratom

 1. Engels

  Jasmine (geverifieerde eigenaar)

  As someone who has tried many different kratom strains, I can confidently say that Super Bali Gold Kratom is one of the best out there. The effect is strong and uplifting, with no side effects or jitters. The taste is also quite enjoyable, with a sweet and earthy flavor that is easy to swallow. Overall, I highly recommend this strain to anyone looking for a potent and effective kratom product.

 2. Engels

  Gallagher (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is simply amazing! It’s perfect for anyone looking for a natural way to improve their mood and energy levels. I highly recommend giving it a try!

 3. Engels

  Liam (geverifieerde eigenaar)

  I was skeptical at first, but after trying Super Bali Gold Kratom, I’m a believer! This strain is perfect for managing stress and anxiety, and it also helps me to stay focused and productive throughout the day.

 4. Engels

  Paul (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is a fantastic strain for enhancing mood and reducing anxiety. It has a smooth and powerful effect that helps me feel more relaxed and content throughout the day. The taste is also quite pleasant, with a sweet and earthy flavor that is easy to swallow. Overall, I would highly recommend this strain to anyone looking for a top-quality kratom product.

 5. Engels

  Joan (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been using Super Bali Gold Kratom for a few months now and it has truly changed my life. It helps me to feel more calm and centered, and it also provides a nice boost of energy when I need it.

 6. Engels

  Alexis (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a potent and effective kratom strain, Super Bali Gold Kratom is a great choice. It has a smooth and potent effect that can last for hours, with no jittery or anxious feelings. The taste is also quite enjoyable, with a sweet and earthy flavor that goes down easy. Overall, I highly recommend this strain to anyone looking for a top-quality kratom product.

 7. Engels

  Jake (geverifieerde eigenaar)

  This strain is truly amazing! It has helped me to feel more relaxed and focused in my daily life. I highly recommend Super Bali Gold Kratom to anyone looking for a natural way to improve their overall wellness.

 8. Engels

  Timothy (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is hands down the best Kratom strain I’ve ever tried. It’s perfect for managing stress and anxiety, and it also provides a nice boost of energy.

 9. Engels

  Kane (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been using Super Bali Gold Kratom for a few weeks now and I’m already noticing a difference in my mood and energy levels. This strain is definitely worth trying!

 10. Engels

  Saul (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is one of my go-to strains for enhancing my mood and reducing anxiety. It has a powerful and uplifting effect that helps me stay focused and upbeat throughout the day. The taste is also quite pleasant, with a smooth and sweet flavor that goes down easy. If you’re looking for a high-quality and effective kratom strain, Super Bali Gold Kratom is definitely worth trying.

 11. Engels

  Brown (geverifieerde eigenaar)

  I’m so glad I discovered Super Bali Gold Kratom! This strain has been a game-changer for me. It helps me to focus better and stay productive throughout the day.

 12. Engels

  Joel (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is one of the best strains I have ever tried. It has a powerful, uplifting effect that helps me stay focused and energized throughout the day. The taste is also very pleasant, with a smooth, sweet flavor that is easy to swallow. Overall, I highly recommend this strain to anyone looking for a high-quality kratom product.

 13. Engels

  Sarah (geverifieerde eigenaar)

  As someone who has tried many different kratom strains, I can confidently say that Super Bali Gold Kratom is one of the best. It has a powerful and uplifting effect that helps me stay focused and energized throughout the day, with no side effects. The taste is also great, with a smooth and sweet flavor that is easy to swallow. If you’re looking for a top-quality kratom strain, I highly recommend Super Bali Gold Kratom.

 14. Engels

  Gabriel (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a potent and effective Kratom strain, Super Bali Gold Kratom is the one for you! It’s perfect for unwinding after a long day or for getting a boost of energy in the morning.

 15. Engels

  Joe (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a potent and effective kratom strain, Super Bali Gold Kratom is a great choice. It delivers a smooth and potent effect that can last for hours, with no jittery or anxious feelings. The taste is also quite enjoyable, with a sweet and earthy taste that makes it easy to swallow. Overall, I would definitely recommend this strain to anyone looking for a high-quality kratom product.

 16. Engels

  Jennifer (geverifieerde eigenaar)

  Super Bali Gold Kratom is simply amazing! I’ve tried many different strains, but this one is truly special. It provides a sense of relaxation and calmness that I’ve never experienced with any other strain.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!