5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

McMicrodose Premium

(44 klantbeoordelingen)

27.50

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

McMicrodose is een mix van truffels en bevat natuurlijke psilocybine. Speciaal geselecteerd op de beste eigenschappen voor de microdosering.
Het best te doseren met een micro weegschaal (0,1 – 0,01gr).

Beschrijving

Koop Magic Truffles | Topkwaliteit McMicrodose

Gerelateerde producten:

Bijhorende weegschalen; Myco Miniscale 100 Gr. X 0,01 Gr

Start met microdosing:

Open één truffel zakje en plaats de inhoud in het bakje. Plaats het andere zakje in de koelkast. Gebruik een micro weegschaal om de juiste hoeveelheid af te wegen. Gebruik tussen de 0,5 en 1,5 gram per dag voor microdosing. Koop nu McMicrodose Premium.

Tips; Goed en langzaam kauwen verbetert de werking. Truffels werken het best op een lege maag. Mediteren en rusten dragen bij aan een beter resultaat. Microdosing geeft het beste effect tijdens een alcoholvrije periode.

Algemene Informatie:

Door de unieke beleving bij het gebruik van truffels zijn deze de laatste jaren erg populair geworden. Wat in de volksmond een truffel wordt genoemd is eigenlijk sclerotia. Sclerotia is een samenvoeging van myceliumdraden (schimmeldraden). Deze draden bevinden zich onder de grond. Door een temperatuurdaling en vochttoename ontstaat een ideaal klimaat voor een paddenstoel om te kunnen groeien. Is dit klimaat nog niet ideaal, dan vormen de myceliumdraden Sclerotia (truffel) en neemt deze voedingsstoffen op zodat, als het klimaat wel ideaal is, hieruit een paddenstoel kan groeien.

Gebruik:

 • De truffels goed kauwen, dit verbetert de werking
 • Bewaar de truffels op een donkere plek tussen 2°C en 4°C
 • Gebruik truffels alleen bij geestelijke gezondheid, niet bij depressie hoge of lage bloeddruk, hart en/of longklachten, diabetes of zwangerschap.
 • Niet in combinatie gebruiken met alcohol, medicijnen en/of andere drugs
 • Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding
 • Niet gebruiken onder de 18

Werking:

Microdose truffels bevatten de werkzame stof psilocybine. Psilocybine wordt in het lichaam omgezet in psilocine, een stof met vele werkzame eigenschappen die door de meeste gebruikers als zeer positief worden ervaren. Deze stof heeft effect op de serotoninehuishouding in de hersenen. Serotonine is een stof in de hersenen die signalen omtrent zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en eetlust opvangt.

Voedingswaarde:

De Microdose Truffels bevatten voedingsstoffen die dienen voor de opbouw, de energievoorziening en de regulering van het menselijk organisme en noodzakelijk zijn voor de instandhouding, de werking en de ontwikkeling van dat organisme, en kunnen dus worden geconsumeerd vanwege die stoffen.
Magische truffels bevatten de onderstaande voedingswaarden:
Magische Truffel Unit
Energie 464,7 kJ per 100 g
Energie 110,5 kcal per 100 g
Koolhydraten 13,2 gram per 100 g
Eiwit 5,3 gram per 100 g
Vet 0,4 gram per 100 g
Voedingsvezel 16,7 gram per 100 g
Zout (NaCl) 0,3 gram per 100 g
Vitamine D 10 IU per 100 g
Natrium (Na) 13,6 mg per 100 g
Fosfor (P) 169,3 mg per 100 g
Kalium (K) 210 mg per 100 g
Calcium (Ca) 12,5 mg per 100 g
IJzer (F) 0,7 mg per 100 g

LET OP:

De Microdose truffels bevatten van nature ook de stoffen psilocybine en psilocine. Psilocybine en psilocine zijn hallucinogenen. Hallucinogenen zijn stoffen met een bewustzijns veranderende werking, die hallucinaties kunnen opwekken. Houdt bij consumptie van de Microdose truffel dus ernstig rekening met de werking van deze stoffen en bewaar de Microdose truffel vanwege deze stoffen ook altijd buiten bereik van kinderen!

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Vind ons op Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRYEstimated DeliveryCOSTS
Albania6 – 8€19,20
Andorra2 – 3€16,72
Austria2 – 3€15,83
Belgium1 – 2€19,36
Bulgaria6 – 8€22,95
Croatia3 – 5€22,95
Cyprus6 – 8€23,05
Czech Republic2 – 4€19,36
Denmark2 – 6€16,49
Estonia4 – 6€22,95
Finland3 – 6€19,95
France2 – 3€19,20
Germany*1 – 3€13,90
Greece**6 – 8€22,95
Hungary3 – 5€20,32
Ireland3 – 4€19,95
Israel5 – 7€16,60
Italy2 – 4€19,52
Latvia3 – 5€22,95
Lithuania3 – 5€22,95
Luxembourg1 – 2€18,72
Malta2 – 4€18,88
Monaco2 – 3€19,20
Netherlands1 – 2€6,95
Norway2 – 6€16,00
Poland2 – 3€17,95
Portugal**3 – 4€19,95
Romania3 – 5€22,95
San Marino2 – 4€19,52
Slovakia3 – 5€22,95
Slovenia2 – 3€22,95
Spain**2 – 3€18,95
Sweden2 – 6€19,95
Switzerland2 – 3€19,52
United Kingdom3 – 4€15,48

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

44 beoordelingen voor McMicrodose Premium

 1. Engels

  Matthew

  I had doubts about this and was sure it wouldn’t help me, but it has proved me wrong. After trying this, I feel it helps me get more motivated and helps me with my social anxiety. Recommend this product!

 2. Engels

  Norma

  I had tried truffles before, in a low and medium dosage. I was stunned at how much effect it had on my depression. Talked to my psychologist and psychiatrist about it.

  They told me I could try it independently since light therapy didn’t work for me. Looked into the research and decided to try microdosing to help me get thru seasonal affective disorder (SAD), aka winter depression. My psychiatrist was quite interested to see the changes it had on me.

  I took them around January 2021 till mid-February 2021 (for 6 weeks) until I had good lasting effects. It felt like the effects lasted until the end of the summer. I didn’t have such bad SAD this winter, but now I’m ordering again since I noticed it’s going downhill with my depression.

  It helps more than the list of antidepressants I’ve tried. This gives you more (quicker) relief from depression and not that many side effects.

 3. Engels

  Mayank

  A real discovery, I’m a fan! If you tend to ruminate, you lack motivation, try! Hyper effective and very gentle, with no side effects!

 4. Engels

  Wade

  Very easy to use, very well explained, and I am super satisfied with this product. I’ve been consuming it for a month. It may seem difficult to take on an empty stomach in the morning, but the taste is not that bad in the end, and it’s done pretty well! It’s been a while since I wanted to take it, depression, etc., and I am very pleasantly surprised by the effects of the microdosing!

 5. Engels

  David J. Martinez

  I am very happy with the product.

 6. Engels

  Tamara

  I totally recommend the product for microdosing.

 7. Engels

  Alison

  I started to feel changes in my anxiety and depression. It improves me in this aspect. I still have one extra box. Let’s see how you can help me more on this.

 8. Engels

  Esther

  Regarding microdosing, the effects are light, and fortunately. It mainly translated into a decrease in my fear of social anxiety. Without having experienced any particular creativity, I feel like I had good concentration throughout the working day.

 9. Engels

  Ward

  My girlfriend and I are exploring micro-dosing, and honestly, the hour is blessed. I feel that the pandemic disconnected me from the joy of living. I am checking how I can recover the state naturally after the treatment, outside of its effects. This is just one of the great benefits that they have not brought. Also, in my partner’s case, anxiety is managed so well. Problems are solved because an inner strength arises that support you step by step.

 10. Engels

  Richards

  After much thought, I decided to try microdosing, the best I have been able to do. I haven’t finished my first cycle yet before the break, and I can say that I’m already noticing good results on an emotional level. I started with 500mg per dose to test my tolerance and then increased it to 1g, which I find is the most effective. The presentation of the product is excellent, and it has a taste that is not unpleasant or disgusting.
  I talked to Joe on WhatsApp for good shipping and customer service, and they gave me a guide on Microdosing and how to store truffles. I highly recommend this website. They truly care about people.

 11. Engels

  Byrnes

  Fast shipping. Aside from the bad taste, highly recommended!!

 12. Engels

  Tina R

  I received the goods within a few days and am more than satisfied with the handling and customer service. As far as the microdosing product is concerned, I can only recommend it (very high quality)!

 13. Engels

  Welch

  As part of a change in lifestyle (stopping cannabis), micro-dosing is good to help. In my case, it reduces anxiety and therefore does not go to smoke (especially since THC makes you more anxious with a snowball effect).

 14. Engels

  Willa S. Howe

  Energy concentration inspiration solving problems that seemed impossible to me, in short, only positive! After many years of depression that I had trouble getting out of, I finally found myself! I have been microdosing for 1 month. I will continue with the protocol Joseph explains to me! Thanks, Microdose Bros!

 15. Engels

  Ellis

  Loved the product and Microdose Bros. The customer service is incredibly easy to talk to them via WhatsApp, which I would definitely recommend, and I have told many of my friends.

 16. Engels

  Contreras

  My wife and I decided to try microdosing with truffles to aid with autistic anxiety and ADHD. I was skeptical if this would work, but we’ve been using it for a few weeks now by sharing one “cup” twice a week. It seems to affect a deep psychological level, and we are excited to have found this easy way to bolster our sanity in a world of complete madness.

  Tip They taste really good, a bit like fresh walnut.

 17. Engels

  Ontiveros

  Nice microdosing products, pleasant experience. No drawbacks at all. I pay attention when I take the dose, preferably not for work or driving, because you sometimes feel it slightly. I’m fine with it, and I think I’ll get off my antidepressant meds in no time. Of course, other things such as meditation and an adapted lifestyle.

 18. Engels

  Jacob

  I’ve had crippling anxiety and depression for the past 21 years, on top of heavy anxiety and ADHD. For the first time in those long hard years, I’ve gone for almost a month without depressive or even suicidal thoughts.

  It’s given me my life back and a lot more mental energy to deal with social situations and my day-to-day life, truly an amazing change of life quality. My racing thoughts and overthinking have vastly decreased, and my anxiety is almost completely gone.

  I’m socializing a lot more now and can finally show my friends and family who stuck with me despite my constant negative energy the love and attention they deserve. Didn’t help much with my anger issues, but I’m seeing a therapist for that.

  Thanks for the amazing product, much love and respect!

 19. Engels

  M. Jones

  It helped me a lot. Better concentration and no looping thoughts. Thank you! I recommend.

 20. Engels

  Reynolds

  I’m 56 years old. I married for the 2nd time and had three children, 10, 6, and 4. For my entire life, I felt angry and anxious if anyone said or did something my Ego felt was against me.

  It was like I had a devil or a wild wolf inside me. Most of the time, I was gentle and kind, but from one moment to another, in 1 second, I could be very mean through words, attacking anybody that this “wolf” saws as a threat.

  Fortunately, I decided to try this micro-dosing, even though I don’t have any background in doing drugs. Since my first dose, and that’s hard to believe, that devil lives no longer inside me.

  It simply disappeared. I’ve been micro-dosing for two months, and since the beginning, I didn’t shout at my wife or kids. In fact, my wife is very grateful for psilocybin.

  My kids finally have a very loving and patient father. Of course, it won’t work this way for everybody. I hope psilocybin will be legalized, more studied, and available as medicine in the close future.

  Thank you, Microdose Bros team!

 21. Engels

  Layla

  Great product. It does the work for me. I will be purchasing again very soon.

 22. Engels

  Long

  It was my very first month with microdosing. I am very satisfied with the result and the assimilation process. My head is more direct and effective. My body rests much better at night, giving me a good sleep. My nerves calm down I feel less anxiety. Sex also increases power and resistance. In short, all advantages.
  Clear mindset and feel like a warrior in my body. More peaceful and zen.
  I highly recommend this product.

 23. Engels

  Margie

  Microdoses help you. They make it easier for you to see life with the eyes that should be seen. Certainly, this is my case, which will probably differ from yours.
  But I feel curiosity, joy, and luck in everything surrounding me. I have only been microdosing for about two weeks, so I will still need time to continue experimenting. However, so far, so good, and I have recommended a few friends.

 24. Engels

  Burney

  I had to take 0.50 grams of the microdose because 1 gram microdose had too much effect on me; therefore a good potent product.

 25. Engels

  Alex Rinzler

  I enjoyed fast shipping when I ordered the McMicrodose. Great service from the customer service team.

 26. Engels

  David Bloom

  Fast delivery and very good products. Had multiple questions, and they responded very quickly. I will definitely order again. Great store.

 27. Engels

  Mary Horvat

  Placing an order was easy, and after I made the payment, I got the product within the promised delivery period.

 28. Engels

  Matteo Bozic

  Reliable services and fast delivery. I initially had a problem completing my payment and thought it was lost. However, their customer service team was able to resolve everything and ship my order.

 29. Engels

  Patrick Valdonio

  Good pricing, fast delivery, and great services

 30. Engels

  Stefan Andersson

  Straight-on-point services.

 31. Engels

  Danny T

  Great trip experience. I will definitely be buying again.

 32. Engels

  Dennis M

  Acceptable delivery time and the product was fresh and sealed.

 33. Engels

  Smith David

  Excellent customer support, delivery, and merchandise

 34. Engels

  Jan Doru

  Fast delivery of fresh, sealed, and well-packaged products

 35. Engels

  Budinsky J

  Great store. Got my merchandise quickly, and there were no signs of damage.

 36. Engels

  Ricardo D

  I had a great experience with this store. Great customer support

 37. Engels

  Timmy

  Nice smart shop with quality products, but I think they are a bit expensive

 38. Engels

  Stina

  Fast delivery and rapid response from the customer support

 39. Engels

  Joy

  I got my package delivered quickly and well packaged. Smooth shopping experience.

 40. Engels

  Ciara

  I have been microdosing on and off for the past year using the products at Microdose Bros. I have found a marked increase in creativity and mental clarity, which is the main reason I take these truffles. However there have also been some pleasantly surprising advantages to microdosing- for instance, I have also found that it makes me more tolerant of difficult clients at work. The truffles have been excellent quality every time I’ve ordered and customer service is always great 🙂

 41. Engels

  Melissa (geverifieerde eigenaar)

  I always buy microdosbros truffels for my microdosing. And i can say i absolutely love them. The give me so much energy, a positive mindset and help me to clear my mind! Would recommend them a 100%. The service is also very good. If you have any questions they replay almost immediately on whats app!

 42. Engels

  Noirlune (geverifieerde eigenaar)

  The ordering process runs calmly and simply – especially for newcomers and interested parties, the website offers a comprehensive fund of knowledge about fungus, their effect, optimal handling and storage.
  However, I have to particularly emphasize the customer experience after payment and when waiting for delivery – unexpectedly, the customer service offers a sensitive and intrusive advice and asks if you can help with questions about the product ordered, if you are new to the topic, etc. This one personal contact makes the difference and you feel valued and well advised. Thanks!

 43. Engels

  Simon McCrudden (geverifieerde eigenaar)

  Love them all. Simply the best!

 44. Engels

  Simon McCrudden (geverifieerde eigenaar)

  Love them!

 45. Engels

  Simon McCrudden (geverifieerde eigenaar)

  Love them! Manages my ADHD after everything else failed.

Show only reviews in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
1
Let's chat!
Hey It's Joseph from Microdose Bros. Are you interested in Microdosing? Do you have any questions?