5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

50%

Foodsporen Chaga Extract 30 ml

(59 klantbeoordelingen)

15.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Het gebruik van Chaga heeft een rijke geschiedenis. Deze paddenstoel heeft tijdens de duizenden jaren oude relatie met de mens een passende naam vergaard. Hij wordt namelijk ‘de koning van het bos genoemd’. In gebieden zoals Siberië, China en Scandinavië heeft Chaga een bijna goddelijke status. In Amerika wordt Chaga ‘the king of herbs’ genoemd. Deze bijnamen verdiend Chaga wat ons betreft dubbel en dwars. Chaga is niet een paddenstoel zoals je hem denkt te kennen, namelijk met een steeltje en hoedje. Chagais een zogenaamd sclerotium welke ontzettend hard is. Om de talloze gezonde stoffen uit Chaga voor jou beschikbaar te maken gebruiken wij (net als we voor al onze paddenstoelen doen) een high-tech, 3-voudige extractieprodcedure. Onderdeel van deze procedure is een ultrasone-geluidsfrequentie extractietechniek. Hierdoor is het volledige spectrum van vitale stoffen uit de Chaga aanwezig in de extracten van Foodsporen. Ons Chaga vloeibaar extract is gestandaardiseerd op maar liefst 30% polysachariden!

Beschrijving

Koop Foodsporen Chaga Extract 30 ml

Ingrediënten per 10 druppels: %ADH
Chaga 200mg
Vitamine D3 1,5μg 15%

Dit product is uitermate geschikt voor vegetariërs.

De container (het druppelflesje) waarin u uw vloeibaar extract zult ontvangen is geproduceerd van hoogwaardig MIRON® Violetglass en is volledig herbruikbaar. MIRON glas beschermt het product tegen schadelijke UV-straling waardoor de nutriënten in de vloeistof optimaal beschermt blijven en de houdbaarheid aanzienlijk verbeterd!

Kan hulp bieden bij:

– Een normale werking van het immuunsysteem.
– Ondersteuning van een gezonde celdeling..
– De vorming van rode bloedlichaampjes.

Waarschuwing:

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts wanneer er sprake is van zwangerschap, borstvoeding of gezondheidsklachten.
Dit is een voedingssupplement en dient als zodanig gebruikt te worden.

Ingredienten:

Chaga (Inonotus obliquus), Aqua, Alcohol, Cholecalciferol (vitamine D3)
Alc. 20% Vol

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Vind ons op Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

59 beoordelingen voor Foodsporen Chaga Extract 30 ml

 1. Engels

  Clim Tempels (geverifieerde eigenaar)

  I occasionally suffer from insomnia, but I am not a big fan of taking medication. I did a little research and stumbled upon this Chaga – 30ml. After one cup, I got the best sleep I have ever had in many years.No bad effects, and I woke up refreshed and ready to tackle the day.

 2. Engels

  Marissa Schilders (geverifieerde eigenaar)

  I mixed it into my jar of coffee and mixed it. Now every morning, it brew’s with my favorite coffee.

 3. Engels

  Yousef Vliegenthart (geverifieerde eigenaar)

  I love Chaga – 30ml drops. I make myself hot tea with a full dropper of honey daily (sometimes twice). Today I added some lemon as well. I have been dealing with some congestion (not sure if it’s due to allergies or a cold), and after drinking this, my sinuses seem to clear up.

  I’ve been dealing with some autoimmune inflammation, and I hope to drink this long-term will help improve some of my symptoms. We’ll see, but this has been something I have enjoyed as a daily treat.

 4. Engels

  Wulfert Nieskens (geverifieerde eigenaar)

  I just received Chaga – 30ml. Started taking it three days ago. Tastes great. Will have to let you know how I am feeling. So far, so good.

 5. Engels

  Alessia ter Heide (geverifieerde eigenaar)

  I love Chaga – 30ml for great taste and works! Take it before bed for some great dreams!

 6. Engels

  Arne Borg (geverifieerde eigenaar)

  This liquid works quickly when put under the tongue. I can stay calm and focused the whole day.

 7. Engels

  Cranenbroek (geverifieerde eigenaar)

  I have been taking this product to prevent Alzheimer’s because my family has many cases. I did notice a slight improvement in sleep quality as well. However, I wish the dropper would work!

 8. Engels

  Buse Krijt (geverifieerde eigenaar)

  Chaga – 30ml is a good product for helping maintain overall health and wellness.

 9. Engels

  Rudy Anker (geverifieerde eigenaar)

  Chaga – 30ml has a strong, rich flavor which takes some getting used to. I add it to my tea every morning. I take it for the health benefits. Foodsporen always has top-quality products

 10. Engels

  Willemieke (geverifieerde eigenaar)

  I bought Chaga – 30ml a few weeks ago, I have drunk Chaga tea I made from raw material, but I prefer this way. Flavour is fine when added to a drink. I love that these are organic, so I know no hidden nasties are getting in. I feel more balanced and have a better sense of well-being. These kinds of products are more preventative and help stop you from feeling unwell in the first place. Tempted to try the rishi next 🙂

 11. Engels

  Peter-Paul (geverifieerde eigenaar)

  Adding this to coffee or tea is quite effective for improving my focus. It isn’t easy to pick up how it tastes once mixed. You will see the effects in no time. Stay within the daily recommended dose.

 12. Engels

  Tialda Oenema (geverifieerde eigenaar)

  I received my product on time and have just taken some. I instantly felt an energy of balance and clearing within my body and mind from the beautiful mushroom medicine. It was quite palpable..I highly recommend Chaga – 30ml

 13. Engels

  Justa Engelen (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried other brands, and this one is more influential. For those familiar with double extracts, I noticed a massive progress in my brain fog with this Chaga after three weeks.

 14. Engels

  Anne-Floor (geverifieerde eigenaar)

  It is an organic Chaga mushroom tincture. It’s easy to use (use the provided pipette to add two drops to food or a drink, [or even just onto the tongue] once a day) and has a slight ethanol taste. The flavor is mostly lost when added to tea or most dishes.

 15. Engels

  Hannelore Harting (geverifieerde eigenaar)

  Good quality, plastic-free, high-strength mushroom extract. I’ve been taking this and lions mane for some months now and hope to reap the rewards they offer.

 16. Engels

  Pietsje Bulsink (geverifieerde eigenaar)

  Great taste and strong nutritional value. Really recommended.

 17. Engels

  Sertaç Loeff (geverifieerde eigenaar)

  Got the Chaga – 30ml as a present for a friend, and they have been using it daily in their hot beverages.

  They loved it and told me how positively it had impacted their mood and energy levels within the first few days of using it. I will get this for myself and try the shitake and lion’s mane.

  Wholly recommend the seller and product!

 18. Engels

  Marcellinus (geverifieerde eigenaar)

  I am so happy with this product! I have been using this daily by adding it to my teas and coffee for immune support, and I love how it’s designed with eco-friendly materials. I recommend this to anyone looking to add the many benefits of mushrooms to your lifestyle.

 19. Engels

  Fred (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking chaga 30ml for a few weeks now and have already noticed a difference in my energy levels.

 20. Engels

  Ume (geverifieerde eigenaar)

  This product is easy to use and tastes great. I love adding chaga 30ml to my smoothies.

 21. Engels

  Josh (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my seasonal allergies, reducing inflammation and congestion.

 22. Engels

  Hakimi (geverifieerde eigenaar)

  As someone who struggles with immune system issues, I’m grateful to have found chaga 30ml as a natural solution.

 23. Engels

  Allison (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me manage my stress and anxiety levels.

 24. Engels

  Rice (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been using chaga 30ml as a daily supplement and feel more focused and alert

 25. Engels

  Scott (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my digestion and overall gut health.

 26. Engels

  Paul (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is vegan and gluten-free, making it accessible to a variety of dietary needs.

 27. Engels

  Chris (geverifieerde eigenaar)

  As someone with a history of thyroid issues, I’ve found Chaga 30ml to be a helpful addition to my protocol.

 28. Engels

  Kanaga (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my joint pain and stiffness, reducing inflammation and increasing mobility.

 29. Engels

  Josephine (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has given me a boost in my fitness routine, helping me to recover more quickly from workouts.

 30. Engels

  Austine (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is sustainably sourced and supports small businesses.

 31. Engels

  Lanre (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my sleep quality, allowing me to wake up feeling refreshed and energized.

 32. Engels

  Rebecca (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is made with high-quality chaga mushrooms and no artificial ingredients.

 33. Engels

  Wayne (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been feeling more balanced emotionally and mentally since incorporating chaga 30ml into my daily routine.

 34. Engels

  Omos (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed an improvement in my skin’s appearance after taking chaga 30ml regularly

 35. Engels

  Paul (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is vegan and gluten-free, making it accessible to a variety of dietary needs.

 36. Engels

  Luke (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my brain fog and memory issues, increasing my mental clarity and focus.

 37. Engels

  Shaw (geverifieerde eigenaar)

  This product has a delicious earthy taste and is easy to incorporate into my daily routine.

 38. Engels

  Hardy (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped to regulate my mood swings and irritability, improving my overall sense of well-being.

 39. Engels

  Mendes (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is third-party tested and has no harmful contaminants.

 40. Engels

  Success (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my chronic fatigue, giving me a natural energy boost.

 41. Engels

  Mike (geverifieerde eigenaar)

  This product is a great alternative to caffeine and has helped me reduce my coffee intake.

 42. Engels

  Pedro (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed an improvement in my hair and anil health since adding chaga30ml to my daily routine.

 43. Engels

  Saul (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my menstrual cramps and discomfort, reducing inflammation and pain.

 44. Engels

  Kyle (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is affordable and accessible to a wide range of people.

 45. Engels

  Francisco (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been feeling more positive and optimistic since taking chaga 30ml.

 46. Engels

  Alphonso (geverifieerde eigenaar)

  This product has helped me with my skin’s elasticity and firmness, reducing the signs of aging.

 47. Engels

  Xavi (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has given me a natural immunity boost during cold and flu seasons.

 48. Engels

  Claudette (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is made with organic chaga mushrooms, ensuring maximum potency and purity.

 49. Engels

  Saira (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed an improvement in my overall digestion since incorporating chaga 30ml into my daily routine.

 50. Engels

  Maria (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my eczema and dry skin issues, reducing inflammation and dryness.

 51. Engels

  Nancy (geverifieerde eigenaar)

  This product has a subtle, earthy taste that is easy to mix into drinks or food.

 52. Engels

  Andrea (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has helped me with my allergies and congestion, reducing inflammation and mucus production.

 53. Engels

  Solomon (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is made with sustainable and ethically sourced ingredients.

 54. Engels

  Surajo (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been waking up feeling more rested and refreshed since taking chaga 30ml regularly.

 55. Engels

  Timon (geverifieerde eigenaar)

  This product has helped me with my overall energy levels, reducing fatigue and lethargy.

 56. Engels

  Sauron (geverifieerde eigenaar)

  Chaga 30ml has given me a natural boost in immunity and overall health.

 57. Engels

  Nick (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate that this product is made with simple and natural ingredients, ensuring maximum potency and purity.

 58. Engels

  Lionel (geverifieerde eigenaar)

  I’ve noticed an improvement in my joint and muscle flexibility since taking chaga 30ml regularly.

 59. Engels

  Nasa (geverifieerde eigenaar)

  This product has helped me to feel more grounded and centered, reducing stress and anxiety levels.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!