5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Lion’s Mane extract capsules – 120 stuks

(62 klantbeoordelingen)

34.95

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

De Lion’s Mane (Hericium Erinaceus) is een bijzondere paddenstoel met vele bijnamen. Het vruchtlichaam is wit van kleur en heeft veel weg van de bos manen van een mannetjes leeuw. Vanwege deze look wordt de Lion’s Mane in Nederland vaak ook pruikzwam genoemd. In de traditionele Chinese geneeskunde kennen ze de Lion’s Mane dan weer als hou tou gu, wat apenkop betekent.

Beschrijving

Nature’s nutrient for the neurons

De meest interessante bijnaam is toch wel Nature’s nutrient for the neurons (Natuurlijke voedingsstoffen voor de neuronen). Deze bijnaam heeft de paddenstoel te danken aan enkele veelgebruikte toepassingen. Lion’s Mane wordt bijvoorbeeld veel gebruikt ter ondersteuning bij Microdosen.

We hebben onze Lions Mane capsules voor extra effectiviteit verrijkt met Vitamine C en Zink. Vitamine C draagt bij aan het functioneren van het geheugen. Zink houdt de geest helder en is goed voor de concentratie.

 • McMyco kwaliteitsstandaard
 • 120 capsules per verpakking
 • Nature’s nutrient for the neurons
 • 30% bètaglucanen en polysachariden
 • Gemakkelijk in te nemen
 • Ook te combineren met andere geneeskrachtige paddenstoelen van McMyco
 • Geschikt voor veganisten

Ingrediënten per veganistische capsule:

400 mg organische Lions’ Mane (Hericium Erinaceus) extract van 100% vruchtlichaam (paddenstoel). Het is een full-spectrum extract verkregen door middel van H2O en ethanol. Dit om het maximale uit de vruchtlichamen te halen. Het bevat 30% polysachariden en bètaglucanen. Vitamine C, Zink.

Hulpstoffen: Magnesiumcitraat en siliciumdioxide

Waarschuwing:

Lion’s Mane van McMyco is een voedingssupplement en dient ook als zodanig gebruikt te worden. Overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. Houd het product buiten bereik van kinderen. Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts wanneer er sprake is van zwangerschap, borstvoeding of gezondheidsklachten.

Distributie: McMyco, Maartensdijk.

Hier is een complete gids over microdosering. Als je wilt leren, volg dan de link.

Vind ons op Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Norway  5 – 7 €14,01
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

62 beoordelingen voor Lion’s Mane extract capsules – 120 stuks

 1. Engels

  Marcellinus Lutz (geverifieerde eigenaar)

  No doubt the product much health benefits. I will purchase it again and like to recommend others.

 2. Engels

  Jacomina Blokzijl (geverifieerde eigenaar)

  Great product that works+ Fast shipping.

 3. Engels

  Nikolaos (geverifieerde eigenaar)

  My wife takes Lion’s Mane Extract Capsules and says it has immensely improved her mental well-being.

 4. Engels

  Awa van Splunder (geverifieerde eigenaar)

  Wow, a friend guided this Lion’s Mane Extract. I cannot believe how fast my memory and words returned… I love Lion’s Mane & Microdose. Thanks for returning my sanity in my menopausal years!!

 5. Engels

  Joao Sprenkels (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract Capsules Improved my memory in just one day and my brain function. I was figuring out puzzles and all sorts of stuff much faster, but the side effect it got me was drowsiness. I couldn’t take it in the morning, only in the afternoon, but it affects last

 6. Engels

  Selene Kingma (geverifieerde eigenaar)

  I take this for prevailing mental support. I am satisfied with how this product has become a vital part of my overall nutritional support plan for preserving my mental function.

 7. Engels

  Justian Israël (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract Capsules is a good product of Microdose Bros. I feel like my memory has improved.

 8. Engels

  Robert M. Floyd (geverifieerde eigenaar)

  My husband & I are both in our early 60s & have noticed it generally takes a little longer to recall things. After taking this supplement for about 3 weeks, our short-term memory has improved. I instruct these to anyone who has been wondering if they can help improve your memory issues.

 9. Engels

  Connie J. Thomas (geverifieerde eigenaar)

  I ordered it for my brother, and I can already tell it’s like magic in a bottle. It has helped him get better sleep than he’s had in years. It’s incredible that after 15+ years of horrible sleep habits caused by working a job that needed him to be up at 1 a.m., his body can ignore the need to get up early like he used to. I’m thankful he can know what a good night’s sleep is like.

 10. Engels

  Shiva Koemans (geverifieerde eigenaar)

  It took about 3 days, and my whole world changed. It completely cleared my brain fog! I started feeling mentally sharper! I now take it every day!

 11. Engels

  Ymke (geverifieerde eigenaar)

  Our family doctor recommended these capsules for brain cell growth. I can remember a phone number now to transfer it from one place to another. My husband has Parkinson’s, so it gives me hope to enhance his thinking.

 12. Engels

  Vanessa (geverifieerde eigenaar)

  I have taken Lion’s Mane Extract Capsules 3 times a week for my brain. I think it’s working.

 13. Engels

  Valérie (geverifieerde eigenaar)

  I come to know about the product from my colleague. My son, who suffers from PTSD says he notices that it gives him more translucency.

 14. Engels

  Tessel (geverifieerde eigenaar)

  One of the symptoms of menopause is brain fog. I have dealt with several issues about menopause, and I heard that Lion’s Mane Extract Capsules would help. What could it hurt, right? After three weeks of taking Lions Mane, I could tell the difference in my focus and brain fog. I was stunned. I have been taking these mushroom Capsules for10 weeks now and feel awesome.

 15. Engels

  Tamara (geverifieerde eigenaar)

  If you are experiencing brain fog or dealing with groggy mornings, then Lion’s Mane is for you!!! It has helped me with these issues. Thank you, Microdose & the producer of the product🙏🏾

 16. Engels

  Sabine (geverifieerde eigenaar)

  My daughter is big into mushroom advantages & advises lions mane for brain health. I like the capsules over powder, so I have no measuring & can place them in my daily supplements box. Easy to consume & no flavour.

 17. Engels

  Rhodé (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract helps with cognitive capabilities.

 18. Engels

  Maureen (geverifieerde eigenaar)

  I have MS and use Lion’s Mane for its nerve growth factor. I stopped taking it for a while as I didn’t think it was doing anything, but I caught that it had helped my cognitive function (clearer thinking, more focus, and memory), so l started taking it again.

 19. Engels

  Madeleine (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract, a capsule, has no flavour. I am not sure if this product has any sleep quality. Lion Mane has helpful brainiac qualities. I got this brand because of its quality and quantity.

 20. Engels

  Lindsay (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Capsules are easy to consume. There is no taste when you take them. They may not improve sleep quality.

 21. Engels

  Lennart Poepjes (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract is helping me with post-concussion syndrome from a trauma years ago. My symptoms are going down. I noticed for the first week or so that it felt like it was making my brain grow or get back into healing mode. My husband takes it, too, to help him be smarter while he’s studying and back in school.

  It’s a fruiting body with no grain, so it will not kick you out of ketosis like many mushroom supplements. The taste is great. It tastes quite chocolatey if you open up the capsule.

  Just try it!

 22. Engels

  Fiene van Aken (geverifieerde eigenaar)

  Although I have only been taking them for two weeks, I can feel refinement and will continue taking them. They are easy to consume, and the campuses are well-packaged.

 23. Engels

  Jalila Bierings (geverifieerde eigenaar)

  I placed my order for my husband. My daughter recommended it for memory. Lion’s Mane Extract Capsules work like a brain booster. Thanks to Micriodose Bros.

 24. Engels

  Relinde Okkerse (geverifieerde eigenaar)

  Great supplement. Lion’s Mane makes me feel more friendly and interested.

 25. Engels

  Boukje van der Graaf (geverifieerde eigenaar)

  I had problems with engagement, memory, and brain fog after the coronavirus. My Bad recommended Lion’s mane capsules to help with those symptoms. After three weeks of taking those supplements, I feel different. After 1,5 months, the brain fog has gone, and my concentration has improved.

 26. Engels

  Snoeks (geverifieerde eigenaar)

  Noticed extra mental clarity, focus, and memory improvement in the first few days. Also, unexpectedly produced deep sound sleep, waking up refreshed an hour earlier than usual.

 27. Engels

  Rooijen (geverifieerde eigenaar)

  According to my friend’s suggestion, I have been using Lion’s Mane for about a month. It makes a difference to my mental clarity. Definitely, I will keep going with this one.

 28. Engels

  Candice Borst (geverifieerde eigenaar)

  Excellent product – I did some analysis on the use of Lions Mane for blood cancer, I have a periodic blood cancer that impacts my skin, and since I started using this product, I have noticed a difference. So will continue to use it and cross my fingers it sweetens my condition.

 29. Engels

  Angélique Dinnissen (geverifieerde eigenaar)

  The capsules are very easy to swallow, completely tasteless, and of great quality. I used to take another 10 more expensive brands, which was not better than this one.

 30. Engels

  Zeliha Neefjes (geverifieerde eigenaar)

  Loving this product. I have tried various lions manes products in the past, and this is hands down the best for mental clarity and focus will be purchasing it every month

 31. Engels

  Parsa Ophof (geverifieerde eigenaar)

  Lion’s Mane Extract Capsules are good for the brain! They help to sharpen the mind and increase memory. That also helps with detaching from everyday stressors.
  Would recommend it!

 32. Engels

  Anne-Sophie Cohen (geverifieerde eigenaar)

  Love the product. Thanks to microdose bros. Will be your return customer.

 33. Engels

  Samantha (geverifieerde eigenaar)

  Added to my morning hot cup.
  Have purchased it several times, and my Cognition has improved significantly.

 34. Engels

  Stephane (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been using Lion’s Mane extract for a few weeks now and noticed a significant improvement in my focus and memory retention. This stuff works!

 35. Engels

  Suzan (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural supplement that can improve your cognitive function, I highly recommend Lion’s Mane extract. It’s truly amazing.

 36. Engels

  Chinasa (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried a lot of different cognitive supplements over the years, but nothing has worked as well as Lion’s Mane extract. This stuff is the real deal.

 37. Engels

  Theo (geverifieerde eigenaar)

  As someone who struggles with anxiety and brain fog, Lion’s Mane extract has been a game-changer for me. I feel more alert and energetic than ever before.

 38. Engels

  Stella (geverifieerde eigenaar)

  I started taking Lion’s Mane extract to help with my ADHD, and I’ve been blown away by the results. I feel much more focused and productive throughout the day.

 39. Engels

  Joy (geverifieerde eigenaar)

  I’m always looking for ways to improve my brain function, and Lion’s Mane extract is definitely one of the best things I’ve discovered. Highly recommended.

 40. Engels

  Thomas (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural way to boost your memory and cognitive abilities, Lion’s Mane extract is definitely worth trying. It’s worked wonders for me.

 41. Engels

  Valentin (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking Lion’s Mane extract for a few months now, and I’ve noticed a big difference in my ability to learn and retain information. Definitely recommend.

 42. Engels

  Theirry (geverifieerde eigenaar)

  As someone who deals with chronic fatigue, I’ve been pleasantly surprised by how much Lion’s Mane extract has helped me maintain energy and focus throughout the day.

 43. Engels

  Xavier (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a supplement that can help with mental clarity and overall brain health, Lion’s Mane extract is definitely worth considering. It’s been a game-changer for me.

 44. Engels

  Emeka (geverifieerde eigenaar)

  I was skeptical at first, but Lion’s Mane extract has really helped me stay sharp and focused throughout long workdays. Highly recommend giving it a try.

 45. Engels

  Lilian (geverifieerde eigenaar)

  Whether you’re a student or a working professional, Lion’s Mane extract can help you perform at your best. It’s done wonders for my productivity and focus.

 46. Engels

  Chantel (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been dealing with brain fog and sluggishness for years, but since starting on Lion’s Mane extract, I’ve felt like a whole new person. Highly recommend.

 47. Engels

  Sylvain (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a supplement that can help with mental clarity and cognitive function, give Lion’s Mane extract a try. I’ve been blown away by the results.

 48. Engels

  Nnamdi (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried other cognitive supplements in the past with mixed results, but Lion’s Mane extract is hands down the best one I’ve found. It’s been a game-changer for me.

 49. Engels

  Okocha (geverifieerde eigenaar)

  As an older adult, I’ve found that Lion’s Mane extract has helped me maintain my cognitive abilities better than anything else I’ve tried. Highly recommended.

 50. Engels

  Yakubu (geverifieerde eigenaar)

  I was skeptical about the hype surrounding Lion’s Mane extract at first, but now that I’ve tried it, I can say that it definitely lives up to its reputation. Great stuff.

 51. Engels

  Dauda (geverifieerde eigenaar)

  I’m always on the lookout for natural supplements that can help with cognitive function, and Lion’s Mane extract is one of the best I’ve found. Highly recommend.

 52. Engels

  Seyi (geverifieerde eigenaar)

  If you’re dealing with brain fog or struggling to stay focused during long workdays, give Lion’s Mane extract a try. It might just be the solution you’ve been looking for.

 53. Engels

  Louis (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried other nootropic supplements in the past, but Lion’s Mane extract is by far the most effective. It’s definitely worth the investment.

 54. Engels

  Zubi (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a way to improve your focus and memory retention without relying on caffeine or other stimulants, Lion’s Mane extract is a great choice.

 55. Engels

  George (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a way to improve your concentration and cognitive abilities without resorting to prescription drugs, Lion’s Mane extract is a great choice.

 56. Engels

  Femi (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been taking Lion’s Mane extract for a few months now, and I’ve noticed a big improvement in my mental clarity and overall mood. Great stuff.

 57. Engels

  Yves (geverifieerde eigenaar)

  Whether you’re a student or a working professional, Lion’s Mane extract can help you perform at your best. I’ve been blown away by its effects.

 58. Engels

  Sophie (geverifieerde eigenaar)

  I’ve been dealing with mild memory loss for years, but Lion’s Mane extract has helped me reclaim a lot of my cognitive abilities. Highly recommend.

 59. Engels

  Boma (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural supplement that can help with cognitive function and overall brain health, Lion’s Mane extract is definitely worth trying.

 60. Engels

  Chinaza (geverifieerde eigenaar)

  I’ve recommended Lion’s Mane extract to several friends and family members, all of whom have noticed impressive improvements in their cognitive abilities. Great product.

 61. Engels

  Thomas (geverifieerde eigenaar)

  As someone who struggles with chronic stress, I was amazed by how much Lion’s Mane extract helped me stay productive and focused during busy workweeks.

 62. Engels

  Emmanuel (geverifieerde eigenaar)

  If you’re looking for a natural supplement that can help with mental clarity, focus, and energy, Lion’s Mane extract is the way to go. Highly recommend.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!