5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Magic Truffels Utopia

(31 klantbeoordelingen)

20.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Magic Truffels Utopia (15 gram)

Slechts een korte trip weg van de werkelijkheid, sluit je ogen en geniet van de pure verwondering van Utopia. Psilocybine Utopia Magic Truffles brengt psychonauten uit het dagelijks leven en in een wereld van absolute verbazing. Wilde patronen, diepe inzichten en euforie wachten op iedereen die bereid is deze superkrachtige magische truffel psychedelische variëteit te proberen.

Europese landen: Magic Truffels zijn 100% legaal in Nederland en kunnen onder het principe van wederzijdse erkenning van goederen van de Europese Commissie naar de meeste EU-landen worden verzonden.

Microdose Bros verstuurt discreet en heeft een zeer hoog succespercentage bij onze leveringen. 98% van onze bestellingen bereikt onze klanten die blij zijn met onze service.

Waarschuwing: We raden het gebruik van dit product af als u zwanger bent of een geestelijke gezondheids- of neurologische aandoening heeft. Truffels zijn alleen bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder.

Opslag

Het is het beste om truffels vochtvrij in de koelkast te bewaren. We raden aan om ze in Tupperware met keukenpapier te bewaren om ze droog en vers te houden. Het is essentieel om ze in de koelkast te bewaren. De kwaliteit van de truffels kan niet worden gegarandeerd als ze buiten de koelkast worden bewaard.

Houdbaarheid

Na opening zijn de truffels ongeveer 30 dagen goed. Als uw truffels ongeopend en vacuüm verpakt zijn, kunt u ze drie maanden in de koelkast bewaren. Koop Magic Truffels Utopia.

Artikelnummer: 1001035 Categorieën: ,

Beschrijving

Psilocybin Utopia Magic Truffels (15 gram): Een Reverse Realiteit

Magic Truffels Utopia biedt effecten die vergelijkbaar zijn met Psilocybin Hollandia. Dit is een soort die in staat is om een ticket te geven waarmee je een baan om de aarde kunt ervaren. Het kan visuele vervormingen veroorzaken, gekenmerkt door veranderingen in licht- en kleursensaties, vergelijkbaar met die van een caleidoscoop. Deze variant kan ook gemakkelijk zorgen voor out of the box denken. Andere effecten die het veroorzaakt, zijn een plotselinge uitbarsting van creativiteit, diepe gedachten en andere intrigerende sensaties. Onze beoordeling voor deze variant is 5 van de 5. Koop Magic Truffels Utopia.

Sterkte, Dosering en Gebruik

Psilocybe Utopia is ook een van de sterkste soorten die we aanbieden. De effecten zijn al merkbaar bij een zeer lage dosis, terwijl hogere doses een diepere trip geven. Een uniek kenmerk van Psilocybe Utopia is dat het een goede smaak heeft, iets minder zuur is en nootachtiger. Je kunt ze innemen door er thee van te maken of door ze te kauwen. Het is belangrijk om op te merken dat de effecten tussen 30 en 60 minuten nodig hebben om in te werken en tot drie tot zes uur kunnen duren.

Waarschuwing

Zoals eerder vermeld, is Psilocybin Utopia een krachtige magic truffle, en het is belangrijk om aandacht te besteden aan de dosering die je inneemt. Wanneer je tript op deze variant, mag je geen zware apparaten gebruiken of rijden. Truffels zijn niet geschikt voor personen onder de 18 jaar, en het is belangrijk om ze te vermijden als je een depressieve aanleg hebt. Bezoek onze blog voor meer informatie over magic truffles. Koop Magic Truffels Utopia.

Hoe Magic Truffles op te slaan

Hoe Magic Truffles op te slaan

Vind ons op Google.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

31 beoordelingen voor Magic Truffels Utopia

 1. Engels

  Daniella (geverifieerde eigenaar)

  I found Utopia to be a great strain for creative work. The enhanced sense of focus and creativity was very helpful for me.

 2. Engels

  Zara (geverifieerde eigenaar)

  The experience on Utopia was very calming and peaceful. I felt very centered and present throughout the experience.

 3. Engels

  Sara B. (geverifieerde eigenaar)

  Utopia – Highly recommend
  Great product! 5 stars!

 4. Engels

  Jellie van Heck (geverifieerde eigenaar)

  Brilliant These Utopia truffles are great.
  The taste is really good. Taste walnuts in your mind and then eat half of it. They are quite muscular. I took 3/4 myself because I can tolerate that, but I went sky high; super beautiful visuals and insights! The trip is ready in 3.5 to 4 hours. I will order these subsurface treasures again!

 5. Engels

  Khadya Dijs (geverifieerde eigenaar)

  On an incredible trip, I uncovered psychedelics, and I can say that it makes me feel good. An extreme trip 1 hour after taking and a feeling of fullness the days that follow, thank you, microdosebros.

 6. Engels

  Antwan Flier (geverifieerde eigenaar)

  I have recently been testing the “fight against addictions” and depression side. I’m quite surprised with the result.

 7. Engels

  Eden Baak (geverifieerde eigenaar)

  Incredible truffle; pay attention to the dosage! as usual

 8. Engels

  Ward Stok (geverifieerde eigenaar)

  I usually concentrate without my brain following all the little butterflies that can cross my thoughts.

 9. Engels

  George Phillip (geverifieerde eigenaar)

  I gave up my addiction to cannabis and alcohol addiction that I had for the past many years after taking 15 grams of Utopia, followed by 15 grams of High Hawaiians 5 hours later. A beautiful spiritual awakening experience. One-Month ago, I took 15 grams of Utopia and 22 grams of High Hawaiians during the weekend, and I had the most amazing trip experience. I put the headphones on and danced all day long. I’ve just ordered some more this time. I want to try the Valhallas truffles.

 10. Engels

  Wayne Berg (geverifieerde eigenaar)

  Super product at the top. My friends will be your customer soon. The effects are surprising. I recommend it

 11. Engels

  Ryan F. Miller (geverifieerde eigenaar)

  Tried a half sachet twice and a whole sachet once. Above all, chew well! Relaxation is deep, on the border of sleep. On the other hand, thoughts and, if you close your eyes, visions are sometimes very creative! I understand that some artists seek creativity with these products!

 12. Engels

  Jorge Pinas (geverifieerde eigenaar)

  Great trip for me, but a little too hard on my spouse
  These truffles are heavy! I had a really good trip, but my husband was overwhelmed. Be sure to use the shroom calculator 🙂

 13. Engels

  Noah (geverifieerde eigenaar)

  After trying different magic truffles on Microdose Bros, the Utopias seemed enjoyable and potent. With a high dose, the trip is interesting and intense, although I am surprised to have enjoyed more with the Atlantis, for example, despite Atlantis being less potent. It depends a lot on your state of mind, what you are looking for in the psychedelic trip, and the characteristics of each person.

 14. Engels

  Archie (geverifieerde eigenaar)

  So I took the whole bag of the Utopia magic truffles and was pleasantly surprised. It wasn’t as strong as I thought it was going to be. However, it was a beauty so, relaxing journey. This was the four-time that I have tried Microdose Bros Truffles. I highly recommend this strain. It was a fantastic trip, and I danced all night long. It was a wonderful experience.

 15. Engels

  Luke Jacobs (geverifieerde eigenaar)

  On an incredible epic trip, I discover psychedelics, and I can truly say that it makes me feel good. An intense trip six hours after taking and a feeling of fullness in the following days, thank you, Microdose Bros.

 16. Engels

  8. Wallace (geverifieerde eigenaar)

  I am 62, I have taken many substances, and I must admit, I have had the best trip on my life journey. I highly recommend this product.

  Sincerely,
  Wallace
  Birmingham, UK

 17. Engels

  Alexander (geverifieerde eigenaar)

  It was my first experience with magic truffles. After two weeks, I decided to write this review. The experience was incredible: beautiful visuals, a lot of introspection, and above all, a very good journey with my mates. The delivery was made very quickly, discreetly, and in perfect condition. Also, the taste of the truffles was a bit nutty, but overall okay.

 18. Engels

  Arthur (geverifieerde eigenaar)

  Among the best magic truffles I have ever had. I would recommend them to anyone looking for a splendid experience

 19. Engels

  Harry Amos (geverifieerde eigenaar)

  I love the Microdose Bros packaging in the silver tins. The magic truffles were in a vacuum package. I have tried many psychedelics, from magic mushrooms and LSD to DMT, so I am a very experienced user. This website has incredible strains, and I recommend them to all my mates. It was a super fast UPS delivery with track and trace. The Bros answer all my questions on WhatsApp. They are awesome. I live in London and reach my home in about three days.

 20. Engels

  Amber (geverifieerde eigenaar)

  I ate the truffles for the first time, all alone. I took (7.5g), and after 15 minutes, I started to feel it kick in, it was tripping but felt a bit mild, so I decided to take the remainder of the truffles, and then it hit me, and it was super potent. It was an incredible 6-hour epic wild journey and perhaps one of the best psychedelic trips of my life.

 21. Engels

  Sophia (geverifieerde eigenaar)

  I recently tried magic truffles utopia, and it was an incredible experience. The Effects were very positive and uplifting, and the visuals were stunning.

 22. Engels

  Lauretta (geverifieerde eigenaar)

  Utopia is a great strain of magic truffles for those seeking a more intense and transformative experience. The effects were very strong and lasted for a good amount of time.

 23. Engels

  Bassey (geverifieerde eigenaar)

  The experience of Utopia was very immersive and engaging. I felt like I was transported to another world, and it was a truly amazing experience.

 24. Engels

  Shirley (geverifieerde eigenaar)

  I found Utopia to be a great strain for introspection and self-reflection. The effects were very reflective and allowed me to gain some valuable insights.

 25. Engels

  Caleb (geverifieerde eigenaar)

  The potency of Utopia is not for the faint of heart, but if you’re looking for a truly transformative experience, this is the strain for you.

 26. Engels

  Kofo (geverifieerde eigenaar)

  The high from Utopia was very clean and clear-headed. I maintained a sense of focus throughout the experience and found it enjoyable overall.

 27. Engels

  Jennifer (geverifieerde eigenaar)

  The effects of Utopia were very smooth and euphoric. I never felt overwhelmed or anxious, which can be a concern with some other strains of magic truffles.

 28. Engels

  Chika (geverifieerde eigenaar)

  I tried Utopia with friends, and we all had an incredible time. The visuals were stunning, and the overall experience was very positive.

 29. Engels

  Henry (geverifieerde eigenaar)

  Utopia is a great choice for those looking for a more spiritual experience. It was very reflective and meditative.

 30. Engels

  Bella (geverifieerde eigenaar)

  I was blown away by the visuals’ intensity and the euphoria I experienced on Magic Truffles Utopia. One of the more powerful strains out there.

 31. Engels

  Koko (geverifieerde eigenaar)

  The effects of Utopia were very long-lasting, and I felt energized and focused for hours after the experience.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!