5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams

(30 klantbeoordelingen)

29.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Ga op een betoverende odyssee met SugaShrooms Magische Truffels – de eerste keuze voor ontdekkingsreizigers die op zoek zijn naar een opwindende expeditie voorbij de grenzen van de verbeelding. Deze betoverende truffels zullen je meenemen naar een levendig, steeds veranderend rijk van fascinatie, waar elk moment zich ontvouwt als een zintuiglijk spektakel. Of je nu een ervaren psychonaut bent of een moedige nieuwkomer, SugaShrooms garandeert een onuitwisbare reis die je zintuigen zal boeien en je zal doen verlangen naar meer. Omarm de magie en ontzag van SugaShrooms, jouw poort naar een rijk van onvervalste vreugde en ontdekking.

Artikelnummer: 2015086 Categorieën: ,

Beschrijving

SugaShrooms Magische Truffels – 25 Gram

Verken het rijk van SugaShrooms Magische Truffels en drijf door een surreële wereld van Psilocybe Amanitea. Onderdompel jezelf in een zintuiglijke kermis waar levendige kleuren en sensationele ervaringen zich ontvouwen in een caleidoscopisch droomlandschap. Maak je klaar voor pure vreugde, want elke ontmoeting stuwt je dieper in een rijk van mystiek en verwondering.

SugaShrooms Magische Truffels, onze op een na krachtigste magische truffel, roept degenen op die klaar zijn om voorbij het gewone te gaan. Op maat gemaakt voor zowel ervaren psychonauten als gedurfde beginners die op zoek zijn naar een krachtige maar beheersbare reis, beloven deze truffels een onvergetelijke ervaring.

De toename in populariteit van truffels in de afgelopen jaren is te danken aan hun unieke aard. Vaak aangeduid als truffels, zijn het eigenlijk sclerotiën – een verzameling myceliale draden onder het oppervlak. Wanneer het klimaat niet bevorderlijk is voor de groei van paddenstoelen, vormen deze draden sclerotiën, waarbij ze voedingsstoffen opnemen. Zodra de omstandigheden ideaal zijn, geven deze sclerotiën paddenstoelen opkomst, waarmee ze hun buitengewone levenscyclus voltooien.

Koop premium SugaShrooms Magische Truffels voor een boeiende, onvergetelijke ervaring.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

30 beoordelingen voor SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams

 1. Engels

  Donald (geverifieerde eigenaar)

  Visual enthusiasts will appreciate SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams for their ability to induce crisp and clear visuals. The effects were visually stimulating, enhancing colors and patterns. The packaging was well-sealed, ensuring the preservation of these captivating visual experiences.

 2. Engels

  Boma (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles infused a sense of revitalization and energy. The 25 grams offered an uplifting experience, making it a great choice for those seeking a boost in creativity or productivity. The packaging was robust, safeguarding the truffles’ invigorating properties.

 3. Engels

  Harry (geverifieerde eigenaar)

  Achieving a perfect equilibrium of mind and body high, SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams delivered an experience that was both mentally stimulating and physically relaxing. The packaging was airtight, preserving the delicate balance of effects for an enjoyable journey.

 4. Engels

  Jess (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams provided a soothing and calming journey. The effects were gentle, creating a tranquil state of mind. The packaging was secure, ensuring the truffles maintained their calming properties for a stress-free experience.

 5. Engels

  Fibi (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams are the epitome of travel-friendly psychedelics. The compact packaging allowed for discreet transportation, making it convenient for those who enjoy exploring new environments. The effects were immersive, offering a unique perspective on familiar and unfamiliar surroundings.

 6. Engels

  Ray (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles offered a versatile and adaptable experience. The 25 grams allowed for customization based on individual preferences, providing a range of effects suitable for various intentions. The packaging was informative, guiding users through the adaptability of the product.

 7. Engels

  Wilson (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams elevated my appreciation for art and music. The effects were synergistic with creative expressions, creating a symphony of colors and sounds. The packaging was secure, ensuring the truffles retained their potency for an artistic journey.

 8. Engels

  Calvin (geverifieerde eigenaar)

  Seeking a shared psychedelic experience? SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams fostered a sense of social connection and unity. The effects were uplifting and conducive to shared exploration. The packaging was user-friendly, allowing for easy sharing among friends.

 9. Engels

  Gabriele (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles were the ideal companion for a night-time psychedelic journey. The 25 grams allowed for a mystical and contemplative experience under the stars. The packaging was compact and discreet, making it easy to navigate the nighttime adventure.

 10. Engels

  Xavier (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams proved invaluable for therapeutic sessions. The effects were introspective and emotionally cathartic, making it an excellent choice for individuals exploring psychedelics for therapeutic purposes. The packaging was secure, providing a safe space for transformative healing.

 11. Engels

  Dan (geverifieerde eigenaar)

  Beyond the product, SugaShrooms impressed with their efficient and friendly customer service. Inquiries were promptly addressed, and the purchasing process was seamless. The 25 grams arrived promptly and discreetly, reflecting a commitment to customer satisfaction.

 12. Engels

  Jake (geverifieerde eigenaar)

  I recently tried SugaShrooms Magic Truffles, and the experience was nothing short of enchanting. The 25 grams provided a perfect balance for a mellow yet profound journey. The packaging was discreet, and the truffles themselves were fresh and potent. A must-try for anyone seeking a magical experience.

 13. Engels

  Rowan (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles delivered a remarkably smooth and potent psychedelic experience. The 25 grams were well-packaged, maintaining freshness. The onset was gradual, and the effects were intense but not overwhelming. Highly recommended for those looking for a reliable and enjoyable journey.

 14. Engels

  Phyna (geverifieerde eigenaar)

  The packaging of SugaShrooms Magic Truffles was not only discreet but also aesthetically pleasing. The 25 grams allowed for a deep and introspective journey without being too overpowering. The taste was surprisingly mild, making the overall experience enjoyable. A fantastic product for those seeking a beautiful trip.

 15. Engels

  Fabinho (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams are perfect for both beginners and experienced users. The packaging is user-friendly, and the effects are consistent and reliable. The truffles had a pleasant taste, and the journey was introspective and calming. A great choice for anyone exploring psychedelic experiences.

 16. Engels

  Collins (geverifieerde eigenaar)

  My experience with SugaShrooms Magic Truffles was nothing short of a mind-opening adventure. The 25 grams provided a profound journey into introspection and creativity. The packaging ensured the truffles remained fresh, and the effects were potent yet gentle. A transformative product for those seeking a deeper connection with themselves.

 17. Engels

  Adams (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams delivered an experience that went beyond the usual psychedelic journey. The effects were characterized by elevated creativity and intense focus, making it an excellent choice for artists or those looking to enhance their cognitive processes. The packaging was discreet, and the truffles themselves were of high quality.

 18. Engels

  Priscilla (geverifieerde eigenaar)

  Seeking a balanced and blissful journey? Look no further than SugaShrooms Magic Truffles. The 25 grams provided a perfect balance of introspection and euphoria. The packaging was secure, and the truffles had a surprisingly pleasant taste. A top-notch product for those who value a harmonious psychedelic experience.

 19. Engels

  Mercy (geverifieerde eigenaar)

  I took SugaShrooms Magic Truffles on a nature retreat, and the experience was awe-inspiring. The 25 grams allowed me to connect deeply with the natural surroundings, enhancing my appreciation for the beauty around me. The packaging was durable, ensuring the truffles remained intact during the journey. Perfect for those who enjoy psychedelic nature exploration.

 20. Engels

  Asisat (geverifieerde eigenaar)

  One notable aspect of SugaShrooms Magic Truffles is the gradual onset of effects, leading to a seamlessly immersive experience. The 25 grams provided long-lasting effects, making it suitable for extended introspection or creative pursuits. The packaging was professional and discreet, ensuring privacy and freshness.

 21. Engels

  Leif (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams are an excellent choice for social settings. The effects were uplifting and contributed to a sense of camaraderie among friends. The packaging was travel-friendly, and the truffles had a mild taste, making them ideal for shared experiences. Highly recommended for those looking to explore psychedelics in a social context.

 22. Engels

  Conor (geverifieerde eigenaar)

  If you’re a meditation enthusiast, SugaShrooms Magic Truffles are a game-changer. The 25 grams provided a serene and deeply meditative experience. The packaging was secure, and the truffles facilitated a heightened sense of mindfulness. An exceptional product for those seeking a spiritual journey or introspective meditation.

 23. Engels

  Maddy (geverifieerde eigenaar)

  One of the standout features of SugaShrooms Magic Truffles was the smooth come-down with no lingering effects. The 25 grams allowed for a gentle return to baseline without post-trip fatigue. The packaging was compact, making it convenient for on-the-go use. A reliable option for those prioritizing a gentle and manageable psychedelic experience.

 24. Engels

  Nick (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams proved perfect for a deep introspective journey. The effects were contemplative and soul-searching, making it an excellent choice for those seeking self-discovery. The packaging was discreet, and the truffles maintained their potency for a transformative experience.

 25. Engels

  Terry (geverifieerde eigenaar)

  Creatives rejoice! SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams sparked a wave of creative exploration. The effects were inspirational and conducive to artistic endeavors. The packaging was compact, allowing for easy storage and discreet use. A must-try for artists, writers, and musicians.

 26. Engels

  Zion (geverifieerde eigenaar)

  What sets SugaShrooms Magic Truffles apart is the user-friendly dosage and administration. The 25 grams allowed for precise and manageable consumption. The packaging was informative, providing clear instructions for a hassle-free experience. An excellent choice for those new to psychedelics.

 27. Engels

  Billy (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams heightened my sensory perception, creating a vivid and immersive experience. Colors became more vibrant, and sounds more pronounced. The packaging was airtight, ensuring the truffles maintained their freshness for an enhanced sensory journey.

 28. Engels

  Kyle (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles offered a journey with a gentle onset and a gentle exit. The 25 grams allowed for a gradual transition into the experience, and the come-down was smooth, leaving no lingering effects. The packaging was secure, ensuring a consistent and manageable psychedelic adventure.

 29. Engels

  Wayne (geverifieerde eigenaar)

  One of the standout features of SugaShrooms Magic Truffles is the unwavering quality and consistency. The 25 grams provided a reliable and repeatable experience. The packaging was tamper-proof, instilling confidence in the product’s integrity. A trustworthy option for those who value consistency in their psychedelic journey.

 30. Engels

  Joe (geverifieerde eigenaar)

  SugaShrooms Magic Truffles – 25 Grams stood out with its mindful packaging that ensured the preservation of the truffles’ integrity. The journey itself was reflective and introspective, aligning with the care put into the product’s presentation. An excellent choice for those seeking a thoughtful and mindful psychedelic experience.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Frequently bought together

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!