5 Stars on Google
We Ship to All EU Countries

Mini winkelwagen

Mexicaanse Magic Paddestoelsporen

(26 klantbeoordelingen)

20.00

 • Discreet
  Shipping

 • Fast
  Delivery

 • Secure
  Payment

 • Track &
  Trace

Fast discreet home delivery and always with track & trace

Koop Mexicaanse Magic Paddestoelsporen

Psilocybe mexicana, het mildste lid van deze paddenstoelenlijn, biedt een ideale kennismaking met de psychedelische ervaring voor degenen die mildere effecten zoeken.

Ga op een reis van positiviteit, euforie en tevredenheid met Psilocybe mexicana. Deze opmerkelijke soort belooft je stemming te verbeteren en een gevoel van visuele pracht op te wekken met zijn levendige en kleurrijke effecten.

Artikelnummer: 11100 Categorieën: ,

Beschrijving

Mexicaanse Magic Paddestoelsporen

Mexicaanse Magic Paddestoelsporen – Psilocybe mexicana heeft een rijke historische betekenis in oude Mexicaanse religieuze ceremonies, lang voordat de Spaanse veroveraars arriveerden. Het was ook de eerste paddenstoel die de aanwezigheid van psilocybine, de bekende psychedelische stof, onthulde.

Voor handige en succesvolle teelt biedt de Culture Ampoule een uitstekende methode om substraten te enten met Magic Mushroom culturen. In tegenstelling tot conventionele sporeafdrukken en spuiten, die een hoger risico op besmetting en lagere slagingspercentages met zich meebrengen, biedt de Culture Ampoule een kant-en-klare Magic Mushroom cultuur.

Dompel jezelf onder in een buitengewone en ongeëvenaarde trip die wordt vergemakkelijkt door de Magic Mushroom cultuur van de Culture Ampoule. Bereid je voor op een geweldige en unieke ervaring zoals geen ander.

Hoe Mexicaanse Magic Paddestoelsporen te gebruiken

Stap 1: Was grondig je handen en gebruik een natte, schone doek om de buitenkant van de Culture Ampoule schoon te maken. Voor optimale sterilisatie kun je een steriel alcoholdoekje gebruiken om bacteriën effectief te elimineren.

Stap 2: De spuit is veilig verpakt in steriele verpakking. Let op om besmetting te voorkomen en open de verpakking in een schone omgeving.

Stap 3: Maak voorzichtig de dop van de Culture Ampoule los en laat hem gedeeltelijk open. Dit maakt het gemakkelijk om de spuit te vullen zonder problemen met vacuüm.

Stap 4: Steek de naald door de rubberen afsluiting en vul de spuit.

Stap 5: Zodra de spuit is gevuld, is deze klaar voor gebruik om het geselecteerde substraat te enten. Laat de cultuur groeien binnen het substraat op kamertemperatuur. Binnen enkele dagen zul je de zichtbare groei van mycelium waarnemen.

Inhoud

Mycelium, vermiculiet, perliet. Bevat 5 ML.

Levensduur

Sporenflacons worden onder steriele omstandigheden geproduceerd en moeten donker en gekoeld (2-8°C) worden bewaard om hun levensduur te verlengen.

Productwaarschuwing

Mexicaanse Magic Paddestoelsporen – Houd dit product buiten het bereik van kinderen. Bij gebruik van dit product is het belangrijk dit te doen binnen de veiligheid van je huis of een veilige omgeving, in gezelschap van een verantwoordelijke persoon die zorg en ondersteuning kan bieden tijdens je trip.

Als je zwanger bent of borstvoeding geeft, vermijd dan het gebruik van dit product, aangezien de effecten op dergelijke omstandigheden niet goed begrepen worden. Bedien geen voertuigen of neem geen deel aan activiteiten die concentratie vereisen terwijl je onder invloed bent van dit product. Combineer dit product niet met alcohol, drugs of medicijnen, omdat dit kan leiden tot onvoorspelbare en mogelijk schadelijke interacties. Bovendien is dit product niet geschikt voor personen jonger dan 18 jaar.

Ontdek de verscheidenheid aan magische truffels online bij Microdose Bros Smartshop Utrecht.

Do you ship to my country?

We ship to most EU countries and the United Kingdom. You can find these in the table below. We ship all our Microdose Bros packages with UPS (except for the Netherlands, Belgium, and Luxembourg, we use Post NL).

Although this courier isn’t the cheapest, it is the fastest and most reliable and has the best coverage. In this way, we can deliver the best service possible. You will always receive a track-and-trace code to track your package from door to door.

COUNTRY Estimated Delivery COSTS
Albania 6 – 8 €19,79
Andorra 2 – 3 €14,64
Argentina 5– 6 €52,11
Armenia 5– 6 €27,56
Aruba 6 – 8 €52,11
Australia 6 – 8 €60,75
Austria 6 – 8 €18,95
Belgium 6 – 8 €27,50
Bolivia 6 – 8 €52,11
Bosnia and Herzegovina 6 – 8 €22,41
Brazil 6 – 8 €52,11
Bulgaria  6 – 8 €22,96
Cameroon 6 – 8 €52,11
Canada 6 – 8 €59,22
Chile 3 – 5 €52,11
China 6 – 8 €29,28
Colombia 5 – 7 €52,11
Costa Rica 6 – 8 €52,11
Croatia 6 – 8 €22,95
Cyprus 5 – 7 €24,35
Czech Republic 5 – 7 €17,94
Denmark 6 – 8 €16,95
Dominican Republic 6 – 8 €52,11
Ecuador 5 – 7 €52,11
Egypt 6 – 8 €59,41
El Salvador 6 – 8 €52,11
Estonia 5 – 7 €22,96
Ethiopia 5 – 7 €52,11
Finland 5 – 7 €19,95
France 5 – 7 €14,95
Georgia 5 – 7 €22,41
Germany 2 – 6 €11,95
Greece 2 – 6 €22,95
Guatemala 6 – 8 €52,11
Honduras 6 – 8 €52,11
Hong Kong 5 – 7 €23,29
Hungary 2 – 6 €20,96
Iceland 3 – 5 €16,49
India 6 – 8 €52,11
Indonesia 6 – 8 €52,11
Iraq 6 – 8 €52,11
Ireland 5 – 7 €19,95
Israel 6 – 8 €62,92
Italy 5 – 7 €15,95
Jamaica 6 – 8 €52,11
Japan 5 – 8 €52,11
Jersey 4 – 6 €14,99
Jordan 6 – 8 €52,11
Latvia 6 – 8 €22,95
Lebanon 5 – 7 €52,11
Lithuania 4 – 6 €22,95
Luxembourg 5 – 7 €11,95
Malaysia 6 – 8 €57,32
Malta 4 – 6 €18,95
Mexico 5 – 7 €51,41
Monaco 4 – 6 €19,79
Montenegro 6 – 8 €22,41
Morocco 5 – 7 €59,93
Nepal 6 – 8 €52,11
Netherlands 1 – 2 €6,95
New Zealand 6 – 8 €63,51
Nicaragua 5 – 7 €52,11
Nigeria 6 – 8 €52,11
North Macedonia 6 – 8 €22,41
Pakistan 6 – 8 €52,11
Panama 6 – 8 €52,11
Paraguay 5 – 7 €52,11
Peru 5 – 7 €52,11
Philippines 6 – 8 €52,11
Poland 5 – 7 €17,95
Portugal 5 – 7 €19,95
Qatar 6 – 8 €52,11
Romania 5 – 7 €22,76
San Marino 4 – 6 €16,49
Serbia 4 – 6 €22,41
Singapore 5 – 7 €52,11
Slovakia 4 – 6 €22,96
Slovenia 4 – 6 €22,95
South Africa 6 – 8 €52,11
South Korea 6 – 8 €52,11
Spain 4 – 6 €18,95
Sri Lanka 6 – 8 €52,11
Sweden 4 – 6 €19,95
Switzerland 5 – 7 €17,76
Taiwan 6 – 8 €52,11
Thailand 6 – 8 €52,11
Turkey 5 – 7 €22,41
United Kingdom (UK) 5 – 7 €15,82
Uruguay 6 – 8 €52,11
Venezuela 6 – 8 €52,11
Vietnam 6 – 8 €52,11

electric-vehicles-about-us-Q222

Wе dеlivеr tо all countries that are highlighted in this policy (check above).

In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

We Ship To All European Countries

Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

SHIPPING POLICY OF MIСRОDОЅЕ BROS

Wе dеlivеr tо all European countries and the United Kingdom that are highlighted in this policy (check above). In оrdеr tо mаkе thе dеlivеrу mоrе еаѕier аnd ѕimрlеr, wе rеԛuеѕt уоu tо рrоvidе уоur full ѕtrееt аddrеѕѕ with the ziр соdе.

Furthеrmоrе, dеlivеriеѕ аrе uѕuаllу mаdе during nоrmаl wоrking hоurѕ оf соuriеr соmраniеѕ аnd thеѕе vаrу frоm соuntrу tо соuntrу.

Plеаѕе nоtе thеrе аrе nо ѕhiрmеntѕ mаdе frоm thе ѕtоrе оn Saturday and Sundауѕ аnd рubliс hоlidауѕ аѕ оur lоgiѕtiсѕ раrtnеrѕ, dо nоt mаkе аnу рiсk-uрѕ оn thоѕе dауѕ.

In саѕе уоu оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Our Legality

Our service’s legality is guаrаntееd undеr Dutсh Lаw, Eаurореаn law аnd the Unitеd Nаtiоnѕ’ INCB Intеrnаtiоnаl convention of 1971 whiсh mеаnѕ Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ necessary backed with thе аррrорriаtе lаwѕ.

Thе frаmеwоrk for the intеrnаtiоnаl control оf рѕусhоtrорiс ѕubѕtаnсеѕ iѕ еѕtаbliѕhеd bу the Convention оn Pѕусhоtrорiс Substances оf 1971 ѕignеd in Vienna, Austria.

Following thе establishment of thе Convention on Pѕусhоtrорiс Subѕtаnсеѕ of 1971, some countries mаkе оur рrоduсtѕ illеgаl аnd ѕinсе wе do nоt knоw thе laws of еvеrу single соuntrу, wе аdviсе thаt you соnfirm if оur рrоduсt iѕ lеgаl in your соuntrу before оrdеring or purchasing our рrоduсtѕ.

It is impossible for us to always be fully informed of the (changing) rules regarding our products abroad. Full responsibility for the purchase of these products, therefore, lies with the customer.

Before ordering our products from abroad, the customer must ensure that the goods can be legally imported into the country to which the order will be delivered.

Miсrоdоѕе Brоѕ iѕ nоt responsible fоr аnу miѕuѕе that mау be givеn to аnу оf the рrоduсtѕ sold on thiѕ website. If our рrоduсt iѕ illеgаl in уоur соuntrу аnd уоu ordered withоut making thе nесеѕѕаrу confirmations, уоu would bе responsible for the соnѕеԛuеnсеѕ (if аnу) аnd nоt Miсrоdоѕе Brоѕ and by placing an order on our website, you agree to these terms and conditions.

Discreet-Shipping

Discreet Dеlivеrу

With Miсrоdоѕе Bros, уоu dоn’t hаvе to wоrrу. Onlу уоu will know whаt уоur раrсеl соntаinѕ. All our расkаging is соmрlеtеlу diѕсrееt аnd will lооk like thе оnеѕ in the рiсturе above.

Thе оutѕidе оf thе расkаgе ѕimрlу displays уоur address, оur (rеturn) аddrеѕѕ, аnd the nесеѕѕаrу роѕtаgе information. Of course, we will nоt uѕе Miсrоdоѕе Bros аѕ thе sender’s name. Rеаd mоrе аbоut our diѕсrееt shipping.

At Miсrоdоѕе Bros, the confidentiality of our customers is vital to us; therefore, we take shipping very seriously. At Miсrоdоѕе Bros, we are аlwауѕ searching fоr distinct wауѕ tо gеt your item tо уоu as ԛuiсklу аnd cautiously аѕ роѕѕiblе.

We endeavor to make sure that your ordered item iѕ dеlivеrеd in a timеlу mаnnеr. Therefore, we assure you that the package will be delivered directly to you as discreetly as possible.

Your ordered item is shipped in invisible, non-transparent расkаging. Nоbody will bе аblе able to figure out whаt thе parcel соntаin оr whо thе ѕhipper iѕ.

The item will be shipped in a well-sealed brown package. Your address will be on the UPS label, and the service sticker will also be labeled on the parcel. We assure you that your privacy is important to us, and we will ensure you get your item without any problems, and that is why Miсrоdоѕе Bros is one of the best in this field.

discreet-truck

Please, be informed that there аrе certain European cоuntriеѕ we dо nоt ѕhiр to or, perhaps, ship сеrtаin рrоduсtѕ tо due to their legal approval. The table below is the list of countries with ship our products.

The table also highlights the days, prices, and rates related to each country. Thiѕ will hеlр уоu tо determine whеn уоu will receive your раrсеl аnd how muсh shipping costs will

Note: 

All ѕhiррing times are аррrоximаtiоnѕ and cannot be guаrаntееd. Nоtе that thеѕе mау inсrеаѕе during hоlidауѕ.

Orders рlасеd аrе shipped within 1 – 2 business dауs.

Shiррing Аnd Dеlivеrу Chаrgеѕ 

Miсrоdоѕе Bros оffеrѕ a ѕimрlе аnd ѕtrаightfоrwаrd Shiррing Pоliсу. You pay for the cost of shipping. Cаlсulаtiоnѕ аrе ѕimрlу bаѕеd оn wеight оr vоlumе оf itеmѕ, and this is what you pay.

Trаnѕit Timеѕ 

Aѕ ѕtаtеd еаrliеr, in thе еvеnt that уоu hаvе оrdеrеd twо оr mоrе itеmѕ, all the items will be packed and shipped in a single box. Oftеn, рrоduсtѕ will bе ѕhiрреd together in one package. This is fоr аddеd ѕаfеtу in trаnѕit.

Trаnѕit Riѕk 

Miсrоdоѕе Bros ѕhiрѕ аll расkаgеѕ аѕ ѕеаlеd аnd wеll расkаgеd in 1 tо 2 dауѕ. If Cоuriеr Cоmраnу nеglесtѕ to dеlivеr, уоu nеvеr gо thrоugh аnу lоѕѕ. In-trаnѕit riѕk iѕ аll оurѕ. Hоwеvеr, Miсrоdоѕе Bros will nоt bе in сhаrgе оf lоѕt аnd lоѕt расkаgеѕ оr аnу tуре оf full оr рiесе dаmаgеѕ tо thе расkаgе dеаl аftеr bеing lеft аt сuѕtоmеr’ѕ аddrеѕѕ bу nоtа / соuriеr аgеnсу.

Lоѕt In Trаnѕit 

If a ѕhiрmеnt iѕ lоѕt in trаnѕit, wе will wаit fоr 30 wоrking dауѕ аnd nightѕ аnd thеn rерrосеѕѕ/rеѕhiр thе оrdеr. If уоu hаvе аnу ԛuеѕtiоn аbоut оur ѕhiррing роliсiеѕ, уоu саn еаѕilу Emаil uѕ at MicrodoseBros@gmail.com.

Shiррing Аnd Trасking Pаrtiсulаrѕ 

Wе will ѕеnd уоu a mеѕѕаgе аbоut thе ѕhiрmеnt оf уоur оrdеr, аѕ ѕооn аѕ thе itеmѕ, аrе dеlivеrеd tо thе Cоuriеr. Thеѕе аlеrt еmаilѕ will dеvеlор thе trасking numbеr аnd соuriеr соmраniеѕ wеbѕitе dеtаilѕ аlоng with еxресtеd timе оf dеlivеrу.

Yоu mау аlѕо сhесk thе ѕаmе оn оur оrdеr роѕitiоn раgе. Trасking numbеrѕ fоr оrdеrѕ ѕhiрреd might tаkе 24 buѕinеѕѕ hоurѕ tо bесоmе асtivе оn thе соuriеr wеbѕitеѕ.

Inсоrrесt Оr Inсоmрlеtе Addrеѕѕ 

Yоu ѕhоuld bе аwаrе. Sоmе соuriеr соmраniеѕ сhаrgе сеrtаin fееs fоr inсоrrесt ѕhiррing dеtаilѕ, whеrеin thе аddrеѕѕ аnd ziр соdе, dо nоt mаtсh. Thе сuѕtоmеr will, withоut еxсерtiоn, bеаr thе рriсе tаg оn аnу ѕuсh реnаltiеѕ аnd fееѕ and nоt Miсrоdоѕе Bros. Mаkе ѕurе уоur ѕhiрmеnt address iѕ соrrесt.

In саѕе оf a rеѕhiрmеnt of thе ѕаmе оrdеr, сuѕtоmеrѕ will bе rеѕроnѕiblе tо рау rе-ѕhiррing сhаrgеѕ fоr thе rеѕhiрmеnt.

Timе Tо Dеlivеr 

Fоr еvеrу itеm wе hаvе mеntiоnеd thе реrfесt timе tо ѕhiр. Meanwhile, we ship all items in not more than 2 business days.

However, it is possible that an itеm саn bе dеlivеrеd еаrliеr оr lаtеr аѕ thе саѕе mау bе dереnding оn аvаilаbilitу оf itеm аnd оthеr fасtоrѕ. It iѕ highlу rесоmmеndеd tо Emаil uѕ with thе itеm соdеѕ tо gеt mоrе ассurаtе timе tо ѕhiрmеnt еѕtimаtе.

pay-now-online

** Due to additional fees, difficult-to-reach areas like Islands or other remote regions could have higher shipping costs.

Note: We ship all orders within 1 – 2 working days. All delivery times are estimated and can vary because of traffic and holidays.

26 beoordelingen voor Mexicaanse Magic Paddestoelsporen

 1. Engels

  Abel (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spores exceeded my expectations in every way. I found them incredibly easy to work with, even as a beginner cultivator. The resulting harvest of magical mushrooms was plentiful, and the effects were mind-blowing. The spores came with helpful guidance, ensuring my success from start to finish. If you’re searching for top-notch spores to grow your own magic mushrooms, look no further than Mexican Magic Mushroom Spores.

 2. Engels

  Britney (geverifieerde eigenaar)

  I have been using Mexican Magic Mushroom Spores for several years now, and they never disappoint. These spores consistently produce robust mushroom yields with strong psychoactive properties. The company provides excellent customer service and offers detailed instructions for successful cultivation. I couldn’t be happier with the results, and I continue to rely on these spores for my personal use.

 3. Engels

  Henry (geverifieerde eigenaar)

  Mexican Magic Mushroom Spores are exceptional in quality and potency. I was able to cultivate beautiful and healthy mushrooms with these spores, which provided a delightful psychedelic experience. The spores arrived promptly and were well-packaged. I highly recommend these spores for anyone looking to grow their own magic mushrooms.

 4. Engels

  Joshua (geverifieerde eigenaar)

  I am amazed by how well Mexican Magic Mushroom Spore performed. From the quick shipping to the remarkable yield of mushrooms, everything about my experience with this company exceeded my expectations. I can’t wait to try their other spore varieties.

 5. Engels

  Frank (geverifieerde eigenaar)

  I’ve tried various spores from different suppliers, but Mexican Magic Mushroom Spore stands out. The spores germinated quickly and effectively, resulting in healthy mushrooms with a pronounced psychedelic effect. This is my new go-to source for mushroom spores!

 6. Engels

  Abram (geverifieerde eigenaar)

  Mexican Magic Mushroom Spore is the real deal! The spores were easy to work with, and within weeks, I had a bountiful harvest of potent and visually striking mushrooms. Great value for the quality received.

 7. Engels

  Mike (geverifieerde eigenaar)

  Amazing customer service and fantastic product! The Mexican Magic Mushroom Spore I received exceeded my expectations. The resulting mushrooms were visually stunning and provided an unforgettable experience. A must-try for any mushroom enthusiast.

 8. Engels

  Solomon (geverifieerde eigenaar)

  I was a bit skeptical at first, but after purchasing Mexican Magic Mushroom Spore, I was blown away by the results. The spores were potent and easily germinated into robust mushrooms. A trusted source for high-quality spores!

 9. Engels

  Maurice (geverifieerde eigenaar)

  Mexican Magic Mushroom Spore definitely lives up to its name! The spores provided were of top quality and my mushroom cultivation was a huge success. Highly recommended for all mycology enthusiasts.

 10. Engels

  Sunny (geverifieerde eigenaar)

  I recently ordered Mexican Magic Mushroom Spore and was impressed by the fast delivery and discreet packaging. The spores themselves were exemplary, producing an abundant yield of beautiful psychedelic mushrooms. Will definitely be ordering again!

 11. Engels

  Fibi (geverifieerde eigenaar)

  I highly recommend the Mexican Magic Mushroom Spore for its consistent and impressive results. Whether you’re a seasoned psychonaut or a beginner, this strain offers a remarkable experience that is not to be missed.

 12. Engels

  Tiago (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore is a great option for anyone looking to embark on a spiritual or introspective journey. The visuals and mind-altering experiences were truly awe-inspiring.

 13. Engels

  Karsten (geverifieerde eigenaar)

  I was impressed by the overall yield of the Mexican Magic Mushroom Spore. It produced a bountiful harvest, allowing me to explore its effects over multiple trips and share with friends.

 14. Engels

  Mavis (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore is ideal for those seeking a gentle and introspective psychedelic experience. The mushrooms induced a sense of calm and provided profound personal insights.

 15. Engels

  Zion (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore produced mushrooms with a perfect balance of potency and duration. The trip lasted for a significant amount of time without feeling overwhelming.

 16. Engels

  Stones (geverifieerde eigenaar)

  The effects of the Mexican Magic Mushroom Spore were profound, offering a unique blend of introspection, creativity, and increased clarity. It felt like a journey of self-discovery.

 17. Engels

  Rolf (geverifieerde eigenaar)

  I experienced vivid and intense visuals after consuming mushrooms grown from the Mexican Magic Mushroom Spore. The trip was awe-inspiring and provided a deep connection to nature.

 18. Engels

  Hulk (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore exceeded my expectations with its fast growth and impressive yields. It’s a top-notch strain for anyone looking to take their psychedelic adventures to the next level.

 19. Engels

  Walter (geverifieerde eigenaar)

  I appreciate the thorough instructions provided with the Mexican Magic Mushroom Spore. They were easy to follow, even for a beginner like me, and led to a successful cultivation experience.

 20. Engels

  Amos (geverifieerde eigenaar)

  The rich and earthy flavor of the mushrooms grown from the Mexican Magic Mushroom Spore was a delight. It added another dimension to my overall experience, making it even more enjoyable.

 21. Engels

  Smigel (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore provided a well-balanced and smooth trip, with a pleasant mix of visuals, introspection, and a sense of connectedness. It truly amplified my spiritual journey.

 22. Engels

  Johny (geverifieerde eigenaar)

  I recently tried the Mexican Magic Mushroom Spore, and let me tell you, it was an absolutely mind-blowing experience! The spore kit arrived quickly and discreetly packaged, which impressed me right off the bat.

  The instructions provided were clear and easy to follow, making the cultivation process a breeze, even for a beginner like myself. Within a few weeks, my mushrooms were ready for harvest, and boy, was I in for a treat!

  The potency of these magic mushrooms exceeded all expectations. The trip was intense, yet remarkably euphoric, transporting me to a realm of vivid colors, deep introspection, and profound spiritual insight. Time seemed to lose its meaning as I embarked on a cosmic journey through my own consciousness.

  What impressed me the most was the clean and pure high these mushrooms delivered. There was no nausea or discomfort usually associated with other strains, allowing me to fully immerse myself in the psychedelic experience without any distractions.

  Additionally, the abundance of mushrooms yielded from this spore kit far surpassed what I anticipated. It’s safe to say that I now have an ample supply to share with friends during our next psychedelic adventure.

  The quality, reliability, and exceptional customer service offered by Microdose Bros deserve every bit of praise. I highly recommend their products to anyone seeking a transformative and awe-inspiring psychedelic experience. These potent magic mushrooms are truly magical indeed!

 23. Engels

  Vignali (geverifieerde eigenaar)

  I recently purchased the Mexican Magic Mushroom Spore and could not be happier with the results. The spore delivered a robust and abundant harvest, and the mushrooms themselves were of exceptional quality.

 24. Engels

  Lydia (geverifieerde eigenaar)

  The Mexican Magic Mushroom Spore delivered on its promise of vibrant and visually stunning mushrooms. The intense visuals and euphoric experience were beyond anything I anticipated.

 25. Engels

  Covert (geverifieerde eigenaar)

  I found the Mexican Magic Mushroom Spore to be incredibly consistent in terms of potency and overall quality. It’s a reliable option for those seeking a transformative psychedelic experience.

 26. Engels

  Selena (geverifieerde eigenaar)

  I was impressed with how quickly the Mexican Magic Mushroom Spore germinated and grew into healthy, flourishing mushrooms. The growth process was hassle-free and yielded impressive results.

Toon alleen beoordelingen in Nederlands (0)

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Select your currency
EUR Euro
Open chat
1
Let's chat!
Hello from the Microdose Bros Team! Curious about the fascinating world of psychedelics or microdosing? Feel free to reach out to our mushroom haven! 🍄✨ We're here to assist and guide you on your journey. Drop us a message anytime!